Jakob Haglöf ny excellent lärare vid institutionen för läkemedelskemi

2021-09-06

Hallå där och Grattis… Jakob Haglöf, lärare i analytisk farmaceutisk kemi, pedagogisk utvecklare OCH nyligen utnämnd till excellent lärare vid Farmaceutiska fakulteten.

Jakob Haglöf, excellent lärare
Jakob Haglöf, institutionen för läkemedelskemi

Vad håller du som din främsta pedagogiska kvalitet?
– En konsekvent strävan att väcka varje students engagemang, behålla deras intresse och att tydliggöra den nytta kunskapen kommer att ge dem i deras framtida yrkesliv. Det kräver en stor portion lyhördhet och flexibilitet inför individuella behov, men ger i gengäld en stabil grund för en positiv spiral där studenterna hjälper varandra till utveckling.

Vad präglar de pedagoger du själv håller högt?
– Förmågan att följa upp och analysera hur man tar sig an sin uppgift och att förvalta den i en ständigt pågående förbättring. Det är ett förhållningssätt som även karakteriserar skickliga forskare, för faktum är ju att såväl världen som studentgruppen är i ständig förändring. Alltså måste vi vara öppna för att ompröva invanda mönster och testa nytt.

Är ett kollegium alltid mottagligt för nya idéer?
– Som ung doktorand placeras du ofrånkomligt bland redan planerade kurser och upplägg. Initialt kan det vara enklast att anamma rådande mallar, men att någon före oss pekat i en viss riktning gör det inte nödvändigtvis till rätt väg för alla andra. Faktum är att vi presterar som bäst när vi trivs i vårt arbete, och som lärare måste vi skapa vårt eget dynamiska samspel med studenterna där alla får utrymme att bidra till ett gemensamt mål.

Vilket mål har du själv med din undervisning?
– Det varierar med kontexten, men då en yrkesexamen är slutmålet för flertalet av Farmaceutiska fakultetens studenter, kommer mitt ämne, analytisk farmaceutisk kemi, sannolikt inte att vara i fokus i deras framtida arbetsliv. Därför vill jag förmedla en grundläggande uppsättning verktyg och kunskap om när och hur dessa ska användas. På avancerad nivå finns däremot utrymme för öppna frågeställningar och varje student att utmejsla sina svar.

Vad kan pandemin och dess digitala ramar tillföra pedagogiken?
– Online blir studenternas reaktioner mycket tydligare, vilket i sin tur påvisat det nödvändiga i variation och dynamik. Föreläser du oavbrutet längre än tio minuter så tappar du lätt en stor del gruppen. Alltså behöver vi verktyg att engagera i stunden, och här erbjuder exempelvis Zooms digitala grupprum och Mentimeters interaktiva funktioner viktiga redskap. Visst resonerade vi i de här banorna redan innan covid, men pandemin har bidragit till att intensifiera samtalet.

Till sist, pedagogiken flyttar fram sin position i akademin, vad är nästa steg?
– Pedagogisk kompetens kommer att förbli svårberäknad jämfört med forskningens alla nyckeltal. Likaså är utsikten att knyta stora forskningsanslag till institutionen lockande vid en rekrytering, men att vi nu kan tillgå pedagogiskt sakkunniga öppnar för mer vetenskapliga förhållningssätt i att professionalisera lärarrollen. Jag hoppas också att vi kan närma oss den amerikanska medvetenheten om att ledande forskare och vetenskapliga miljöer kan vara avgörande argument för att attrahera nya studenter. Helt säkert är att det finns många vägar framåt.

FAKTA

  • Jakob Haglöf, lärare i analytisk kemi, har undervisat i över 3000 timmar och konstateras i ett externt sakkunnigutlåtande vara en:

• Mycket uppskattad lärare hos studenterna
• Värdefull och generös lärare och kollega
• Stor källa till inspiration for lärarlaget

  • Excellenta lärare vid Farmaceutiska fakulteten:

2021
Jakob Haglöf, institutionen för läkemedelskemi
2020
Christian Sköld, institutionen för läkemedelskemi
2017
Anja Sandström, institutionen för läkemedelskemi
Jörgen Bengtsson, institutionen för farmaci
2016
Mathias Hallberg, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
2013
Ann-Marie Falk, institutionen för farmaci
Emma Lundkvist, institutionen för farmaci
Maria Swartling, institutionen för farmaci

MER INFORMATION

KONTAKT

Jakob Haglöf, excellent lärare
Institutionen för läkemedelskemi
jakob.haglof@ilk.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: privat

Fler nyheter från vår institutions utbildningar

Senast uppdaterad: 2021-08-19