Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen vid institutionen för läkemedelskemi omfattar fyra års heltidsstudier och ger dig examen som farmacie doktor. Du kan också erhålla en farmacie licentiat efter halva tiden. Den ger dig kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnet samt skicklighet i att skapa förutsättningar för andras lärande.

Medarbetare vid institutionen för läkemedelskemi

Forskarutbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där du genomför ett individuellt forskningsprojekt i syfte att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt område. För att antas till utbildningen måste du uppfylla förkunskapskraven för respektive ämne och ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

På Uppsala universitets Medarbetarportal finns utförlig information för doktorander och handledare:

Information för doktorander

Information för handledare

Övrig information 

Kontakt

Pernille Husberg, utbildningshandläggare
Kansliet för medicin och farmaci
pernille.husberg@uadm.uu.se, 070-167 9121

Farmaceutiska Doktorandrådet

Farmaceutiska doktorandrådet styrelse

Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) är Farmacevtiska studentkårens doktorandråd och representerar doktoranderna vid farmaceutiska fakulteten i olika nämnder och kommittéer. Rådets primära fokus är att säkerställa att alla doktorander kan genomföra sina studier i en bra arbetsmiljö och under goda anställningsförhållanden.

Besök FDR online

FORSKARUTBILDNINGSGRUPPEN (FRUPP)

FRUPP bereder och handhar ärenden som rör forskarutbildning vid institutionen för läkemedelskemi. Gruppen primära fokus är frågor kring antagning och uppföljning av den individuella studieplanen. 

KONTAKT

Luke Odell, ordförande
Universitetslektor
luke.odell@ilk.uu.se, 018-471 4297

Senast uppdaterad: 2021-05-31