Mats Larhed: Ingen strategi är bättre än sitt genomförande

2021-05-19

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har haft en mycket positiv utveckling under en rad år. Denna utveckling har varit möjlig tack vare målmedvetna insatser och nyskapande initiativ av hängivna och kompetenta medarbetare och studenter, skriver Mats Larhed, vicerektor vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Mats Larhed, vicerektor vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Mats Larhed, vicerektor, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Läsåret 2020–2021 har i mycket präglats av den fortsatta allomfattande covid-19-pandemin som tvingat oss att bedriva våra verksamheter med stora begränsningar och svårigheter, men också av arbetet med att färdigställa våra nya mål och strategier, Vision: Medfarm.

När pandemins verklighet snabbt blev hela universitets angelägenhet i höstas beslutade rektor att anpassa verksamheten för att minimera eventuell smittspridning. Sedan dess har vi bedrivit den absoluta majoriteten av vår undervisning online men på plats för de praktiska moment och den verksamhetsförlagda utbildning som ej gått att överföra till digital form. Att skriva någonting positivt kring det pandemigissel som hela världen lider under har en viss bismak. Men en sak är säker och det är att pandemin har ytterligare tydliggjort vikten och det mycket stora behovet av Medfarms utbildningar, forskning och övriga verksamhet.

Jag är oerhört stolt över hur vi tillsammans har klarat den här tiden, och genom att fortsätta på samma sätt kan vi också så småningom komma stärkta ur det här. Den självklara Medfarm-andan, ert ansvarstagande, ert engagemang och er skicklighet är det som gör vetenskapsområdet speciellt och framgångsrikt, både idag och i framtiden. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och alla studenter!

Tack vare väl strukturerat arbete har det varit möjligt att inte bara hålla igång det akut mest nödvändiga under året, utan det har även varit möjligt att slutföra arbetet med Vision: Medfarm. För att möjliggöra bredast möjliga kollegiala medverkan omorganiserades inplanerade workshops, internat, seminarier och arbetsmöten till digitala övningar. Det var mycket glädjande att fortsatt god uppslutning och hög kreativitet kunde bibehållas. Våra nya mål och strategier är nu rapporterade till rektor.

Ingen strategi är dock bättre än sitt genomförande, och att genomföra en strategi handlar om att få människor att samarbeta för att uppnå ett resultat tillsammans. Jag hoppas att de tydliga delmålen i Vision: Medfarm skall möjliggöra en stegvis realisering av våra ambitioner. I nästa skede kommer därför arbetet med att konkretisera målen i Vision: Medfarm att påbörjas. Redan i verksamhetsplaneringen för 2022 påbörjas implementeringsarbetet även om stora delar av insatserna ej kommer att kunna resurssättas förrän perioden 2023–2025.

I det fortsatta arbetet med att förverkliga Vision: Medfarm kommer med all säkerhet fler värdefulla insikter och nya förslag att diskuteras. En viktig del i processen framåt kommer därför bli att fokusera på att ta fram en plan för hur dessa insikter ska samlas in, struktureras och följas upp på ett användbart sätt för att förbättra och revidera strategin. Låt oss fortsätta att mötas och diskutera!

Det är min förhoppning att Vision: Medfarm ska ge både inspiration och vägledning för alla medarbetare, studenter och samarbetsparter inför de kommande fem åren, så att vi vid utgången av 2026 tillsammans kan blicka tillbaka på ännu en positiv utvecklingsperiod för Medfarm.

När vi blickar tillbaka på läsåret 2020–2021 har vi många skäl att vara stolta över det vi uträttat tillsammans. Vi har arbetat med ett större uppdrag än någonsin och under extraordinära villkor. Och vi har gjort det med flaggan i topp! Jag tackar er en gång till och önskar er alla en mycket välförtjänt och bra sommarledighet.

Mats Larhed
vicerektor
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Nytt vid institutionen för läkemedelskemi

Senast uppdaterad: 2022-11-10