Disputation: Marcus Söderström • C1 Building Blocks: New Approaches for Thiomethylations and Esterification

  • Datum: –17.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum sal A1:111a
  • Doktorand: Marcus Söderström, Institutionen för läkemedelskemi
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Marcus Söderström
  • Disputation

Marcus Söderström, doktorand vid Institutionen för läkemedelskemi, disputerar sin avhandling C1 Building Blocks: New Approaches for Thiomethylations and Esterification med fokus på nya metoder att tillföra svavel i större molekyler.

I sin avhandling redogör Marcus Söderström för hur reagensen Dimetylsulfid tillsammans med aktiveraren Bortrifluorid möjliggör effektiv tillsättning av små svavelbyggstenar i organiska molekyler – ett välkommet tillskott i den kemiska verktygslådan.

– I mitt masterprojekt provade jag ett antal reagenser för insättning av svavel och fick träff med Dimetylsulfid. Resultatet utmynnade i mitt doktorandarbete där vi med framgång applicerat modellen på ytterligare molekylstrukturer, vilket i sin tur genererat flera olika svavelbaserade funktionella grupper, säger Marcus Söderström.

Dimetylsulfid används redan flitigt vid organiska synteser, men desto mer sällan som reagens inom svavelkemin. Med Marcus Söderströms avhandling är sannolikheten stor att denna organiska förening får en mer framskjuten position i dragskåpen, inte minst då den nya metoden kan genomföras utan att utsätta laboratoriet för den särpräglade doften av svavel.

– Det var visserligen inte studiens enda syfte, men blev snabbt en mycket uppskattad bonus i vårt eget laboratorium. Nu hoppas vi att våra resultat får god spridning även bortom Uppsala, samtidigt som vi själva för diskussioner kring hur vi ska fortsätta utvecklingen av våra nya metoder.

Marcus Söderström tog examen vid Uppsala universitets Apotekarprogram 2018 och rekryterades därefter till en doktorandtjänst vid professor Luke Odells forskargrupp i Preparativ läkemedelskemi vid Farmaceutiska fakulteten.

Marcus Söderström
Senast uppdaterad: 2022-05-19