Spännande framtid. Rik historia.

Uppsala universitets farmaceutiska verksamhet utforskar ständigt nya gränser: Från Linnés exkursioner till vår tids engagemang i en rad internationella samarbeten. Idag är institutionen för läkemedelskemi en vital och integrerad del i arbetet för en friskare värld.

Agnes Rodler, postdoc

Uppsala universitets farmaceutiska forskning har en lång och framgångsrik historia som når ända till 1620-talet och grundandet av Uppsalas medicinska fakultet. På den tiden var farmaci, medicin och botanik i praktiken samma vetenskap, och den mest berömde bland våra forskare torde därför vara Carl von Linné, professor i medicin.

1 juli 1968 anslöt Farmaceutiska Institutet till Uppsala universitet, ett lyckligt äktenskap som resulterade i Sveriges första – och alltjämt enda – farmaceutiska fakultet. Antalet institutioner ökade snabbt, och 1992 genomfördes en omorganisation i vilken elva små blev tre storinstitutioner. Här föddes den relativt kortlivade institutionen för farmaceutisk kemi, innan våra forskare i analytisk respektive organisk farmaceutisk kemi och farmakognosi år 2001 förenades i institutionen för läkemedelskemi.

Anders Hallberg, Uppsala universitets rektor 2006–2011, och Drottning Silvia
Anders Hallberg, rektor 2006–2011, och H.M. Silvia

Vår institutions första två decennier rymmer såväl vetenskapliga landvinningar som färgstarka personligheter. Bland många framträdande forskare märks bland andra Anders Hallberg, professor i läkemedelskemi och Uppsala universitets rektor 2006–2011, liksom Mats Larhed, professor i läkemedelskemi och nuvarande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, den organisatoriska samverkan som sedan 1999 befäster våra nära band till vården.

Institutionen för läkemedelskemi är idag en spännande vetenskaplig arena. Våra forskningsmiljöer attraherar lovande doktorander vars insatser är centrala i vår strävan att nå resultat av högsta kvalitet och relevans. Vår kompetens är eftertraktad inom den globala farmacin och våra medarbetare har centrala uppdrag i en rad internationella kunskapskonsortier. Det är med en framskjuten position vi fortsätter att utveckla vår verksamhet med en tydlig ledstjärna: att bidra till en friskare värld.

VIKTIGA ÅRTAL I VÅR UTVECKLING

1968  Farmaceutiska Institutet integreras i Uppsala universitet som farmaceutiska fakulteten.
1973 Adjungerade professorer inrättas med anställning i industrin och tjänstgöring vid universitetet, vilket utgör en bro mellan akademi och näringsliv.
1975 Fakultetens samtliga institutioner är på plats i Uppsalas Biomedicinska Centrum.
1976 Socialstyrelsens läkemedelsavdelning (från 1990 Läkemedelsverket) flyttar sin verksamhet till Uppsala och blir granne med farmaceutiska fakulteten.
1977 Fakulteten utser Arvid Carlsson, farmakolog och sedermera nobelpristagare, till hedersdoktor.
1990 Fakulteten tar aktiv del i bildandet av ULLA-konsortiet vars syfte är att stärka europeisk forskning och forskarutbildning inom läkemedelsområdet.
1992 Fakulteten omorganiserar och elva institutioner blir tre.
1994 Wallenbergstiftelsen och Astra anslår 30 miljoner kronor till fakultetens doktorandutbildningar i galenisk farmaci.
1999 Uppsalas universitets farmaceutiska och medicinska fakulteter förenas i vetenskapsområdet för medicin och farmaci.
2001 Thomas Lönngren, apotekarexaminerad i Uppsala 1976, utses till chef vid Europeiska läkemedelsmyndigheten.
2006 Anders Hallberg, professor i läkemedelskemi vid vår institution, utses till rektor vid Uppsala universitet.
2018 Farmaceutiska fakulteten firar 50 år vid Uppsala universitet.
2020 SweDeliver, nationellt kompetenscentrum med fokus på läkemedelstillförsel, invigs med Farmaceutiska fakulteten som akademiskt nav.
Senast uppdaterad: 2021-05-31