Lika villkor

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. På Institutionen för läkemedelskemi arbetar vi aktivt för detta. Vid frågor eller funderingar kring lika villkor vid Institutionen för läkemedelskemi kontakta lika villkorsombud eller någon i institutionens arbetsgrupp för lika villkor.

Lika villkorsombud

Mikael Engskog, universitetsadjunkt
E-post: mikael.engskog@ilk.uu.se
Telefon: 018-471 4346

Lindon Moodie, biträdande lektor
E-post: lindon.moodie@ilk.uu.se

Sandra Bratt, kursadministratör
E-post: sandra.bratt@ilk.uu.se

Pierre Cheung, doktorand
E-post: pierre.cheung@ilk.uu.se

Oskar Lövström, studentrepresentant

Funktionshinder

Undervisning och examinationsformer ska anpassas och göras tillgängliga för studenter med funktionshinder. Studenter med funktionshinder kan kontakta Sandra Bratt vid frågor rörande stöd i studiesituationen.

Sandra Bratt, kursadministratör
E-post: sandra.bratt@ilk.uu.se
Telefon: 018-471 4236

Kursinformation lika villkor

Vid varje kursintroduktion är kursansvarig skyldig att tydligt informera stundenterna om institutionens policy gällande lika villkor. För att förenkla detta har vi tagit fram två power point bilder som med fördel kan användas.

Svenska Engelska
Lika villkor kursintro.ppt Equal opportunities course intro.ppt
Lika villkor kursintro.pptx Equal opportunities course intro.pptx
Lika villkor kursintro.pdf Equal opportunities course intro.pdf
Lika villkor kursintro slide1.jpg, slide2.jpg Equal opportunities course intro slide 1.jpg, slide 2.jpg

Jämställdhet

Könsfördelning vid institutionen för läkemedelskemi

Tabellen nedan visar hur många män respektive kvinnor som var verksamma vid institutionen inom respektive område under 2010.

Totalt Män Kvinnor
Professorer 7 7 0
Doktorander 31 15 16
TA-personal 6 1 5
Lärare 4 2 2
Opponenter 6 5 1
Institutionsstyrelse 7 4 3
Forskare 14 10 4
Forskarutbildningsgrupp 5 4 1
Jämställdhetsgrupp 5 3 2
Examensarbetare 25 10 12
SUMMA 110 61 46

Underrepresenterat kön är markerat med fet stil i de grupper där fördelningen avviker från intervallet 40-60%.

Mentorsprogram

Som ett led i vårt arbete för att öka andelen kvinnor i nyckelpositioner vid vår institution har vi infört ett mentorsprogram för kvinnliga doktorander. Mentorsprogrammet är till för att stötta nyantagna doktorander och bygger på en frivillig överenskommelse mellan två personer, en senior alumni och en junior doktorand. För ett förenkla processen har vi tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan mentor och doktorand.

Senast uppdaterad: 2022-12-16