Våra forskningsområden

Vid institutionen för läkemedelskemi arbetar sex grupper med att utveckla substanser till läkemedel och behandlingar, ofta i samverkan med akademi och industri i Uppsala, Sverige och bortom landets gränser. Våra vetenskapliga landvinningar ger oss stabil grund för återväxt, strategiska rekryteringar och att förvalta vår framgångsrika tradition in i en spännande framtid.

Läs mer om vår forskning

Analytisk farmaceutisk kemi

Vår forskning i analytisk farmaceutisk kemi rör främst bioanalys: Bestämning av läkemedel och metaboliter i biologiska system – med ett särskilt fokus på separationsmetoder kopplade till masspektrometri.

Våra forskningsinriktningar rör i huvudsak metabolomik, läkemedelsmetabolism och dopningskontroll samt läkemedel i miljön.

Besök online

Forskning i Analytisk farmaceutisk kemi

Farmaceutisk fysikalisk kemi

Vår forskning i farmaceutisk fysikalisk kemi klargör sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisätts från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar.

Vår forskning är både experimentell och teoretisk och i gränslandet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap.

Besök online

Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling

Vår forskning i läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling använder läkemedelskemi, kemisk biologi, molekylmodellering och kemoinformatik för forskning inom tidig läkemedelsutveckling med fokus på antiinfektiva molekyler.

Till våra fokusområden hör hit-identifiering och optimering i läkemedelsutveckling, strukturbaserad läkemedelsdesign och molekylmodellering.

Besök online

Forskning i läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling

Preparativ läkemedelskemi

Forskning i preparativ läkemedelskemi

Vår forskning i preparativ läkemedelskemi fokuserar främst på design och syntes av molekyler i tidig läkemedelsforskning samt utveckling av nya metoder för syntes. Forskningsmiljön omfattar Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning.

Till våra fokusområden hör peptider för molekylär avbildning och utveckling av nya organisk kemiska syntesmetoder.

Besök online

Theranostics

Vår forskning i theranostics fokuserar på att inom ramarna för projektet Novel radionuclide imaging methods for molecular profiling of prostate cancer utveckla radioaktivt, inmärkta, riktade molekyler i syfte att bidra till förbättrad diagnostisering, behandling och övervakning av prostatacancer.

Vår primära strategi för att visualisera prostatacancer är radionuklid målinriktning av tumörmarkörer för prostatacancer.

Besök online

Forskning i theranostics

Translationell avbildning med PET

Forskning i translationell avbildning

Vår forskning i translationell avbildning använder modern molekylär avbildningsteknik, bland annat positronemissionstomografi (PET) i syfte undersöka och utöka vår förståelse för metabola sjukdomar och cancer.

Forskargruppen utvecklar även nya molekylära avbildningstekniker och erbjuder utbildning inom flera aspekter av radiofarmaceutisk utveckling.

Besök online

Senast uppdaterad: 2023-12-04