Peptider och peptidomimetika i läkemedelsutveckling

Bilden visar en peptid som utvecklas till ett peptidomimetikum samt interaktionen mellan ett peptidomimetikum och dess måltavla.

I vår forskning är vi intresserade av utnyttjandet av bioaktiva peptider som startpunkter i läkemedelsutveckling. Vi har varit särskilt fokuserade på att utforma och syntetisera proteashämmare riktade mot virussjukdomar samt att göra peptidhärmande molekyler av neuropeptider att användas mot neuropatisk smärta. Parallellt med våra ambitioner att omforma peptider till oralt biotillgängliga och läkemedelslika molekyler försöker vi utveckla nya metoder för att göra modifierade peptider, radiomärkta peptider, peptidhärmande byggstenar och bioisosterer till karboxylsyror med användbarhet inom organisk syntes och peptidsyntes på fastfas.

Kontakta Anja Sandström