Medarbetare

Forskningsledare

Per Hansson

Professor i Fysikalisk Kemi

E-post:
per.hansson@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4027


Per Hansson undersöker kolloidala egenskaper hos system som kan användas för att administrera läkemedel och grundläggande principer för formulering av läkemedel. Framförallt undersöker han hur polyelektrolyter samverkar med motsatt laddade kolloider såsom proteiner och självassocierande amfifila ämnen. Hans tidiga arbeten om växelverkan mellan polyelektrolyter och joniska surfaktanter har blivit internationellt uppmärksammade bland annat för utvecklandet av en metod att bestämma surfaktanters aggregationstal med hjälp av tidsupplöst fluorescensutsläckning och för teoretiska modeller. Med hjälp av de senare har han teoretiskt beräknat stabiliteten hos polyjon-surfatantkomplex i utspädda lösningar och fasdiagram för koncentrerade system av salter bestående av polyjoner och surfaktantjoner. Resultaten framhåller betydelsen av polyjon-medierade elektrostatiska krafter mellan surfaktantaggregaten. På senare år har en stor del av tiden ägnats åt fasövergångar och fasjämvikter i hydrogeler som orsakas av att surfaktanter, proteiner eller peptider binder till eller frisätts från gelerna. Här kan nämnas utvecklingen av en mikroskopi-plattform för undersökningar av dynamik och jämviktsegenskaper hos enskilda mikrogeler och teoretiska modeller som förklarar hur en fasseparation i form av ett ”skal” och en ”kärna” uppstår i en gel. För närvarande följer forskningen två riktningar. Den ena handlar om självassocierande egenskaper hos amfifila läkemedel i vätskor och i hydrogeler, inklusive mikrogelsbaserade frisättningssystem för behandling av levercancer. I den andra undersöks vad som händer med läkemedelsformuleringar efter att de injiceras under huden (subkutan administrering), med fokus på makromolekylära läkemedel av biologiskt ursprung. Här utvecklas nya in vitro-metoder att studera frisättningen av läkemedel och transporten genom den extracellulära matrisen i fettvävnaden under huden.

Per Hansson har avlagt filosofie kandidatexamen i biologi och filosofie doktors examen i fysikalisk kemi (handledare: M. Almgren) vid Uppsala universitet. Efter postdoktorala studier i B. Lindmans grupp på avdelningen för fysikalisk kemi 1 vid Lunds universitet, erhöll han en tjänst som forskarassistent vid fysikalisk-kemiska institutionen vid Uppsala universitet, där han blev docent år 2001. År 2002 anställdes han som lektor i farmaceutisk fysikalisk kemi vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet, där han befordrades till professor år 2011. Sedan 2016 leder han forskargruppen i farmaceutisk fysikalisk kemi, och sedan 2017 den parenterala drug delivery-plattformen inom Swedish Drug Delivery Forum (SDDF).

Universitetslektor

Magnus Bergström

Docent i Fysikalisk Kemi

E-post:
magnus.bergstrom@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4126


Magnus Bergström är docent i fysikalisk kemi med inriktning yt- och kolloidkemi. Han är författare av både teoretiska och experimentella vetenskapliga artiklar om självaggregering av amfifila molekyler som har fått stor internationell uppmärksamhet. I sin vetenskapliga verksamhet har Bergström framförallt arbetat med problemet att förutsäga storlek och geometrisk form av självaggregerade strukturer (miceller, vesiklar, mikroemulsioner etc) utifrån den kemiska strukturen av amfifila molekyler som tensider och fosfolipider. Bergströms experimentella kompetens ligger framförallt i området strukturell analys och partikelstorleksbetsämning med ljusspridning och lågvinkelröntgen- och neutronspridning.

Bergström är civilingenjör i kemiteknik (1990) och teknologie doktor i fysikalisk kemi (1995) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Han var verksam som postdoktor vid Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark 1996-1999 där han bland annat arbetade med lågvinkelneutronspridning (SANS). Han har arbetat som universitetslektor och forskare vid Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet och vid Institutionen för Kemi, KTH.

Victor Agmo Hernandez

Victor Agmo Hernandez

Docent i Fysikalisk Kemi

E-post:
victor.agmo@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4630


Victor Agmo Hernandez erhöll sin MSC examen i Kemi från Monterrey Institute of Technology, Monterrey, Mexiko, i december 2002. Efter en kort tidsperiod i industrin (CEMEX, Mexiko), började han som doktorand i analytisk kemi vid Greifswalds Universitet i Tyskland. Hans avhandlingsarbete fokuserade på att beskriva mekanismen för spridning av unilamellära vesiklar på kvicksilverelektroder och han avlade doktorsexamen 2008. Senare år 2008 började han en postdoc vid Uppsala universitet, där arbetade han med fysikal-kemiska studier om lipidmembranbeteende. 2014 blev han Docent med specialisering i fysikalisk kemi. Från September 2018 är han universitetslektor vid Institutionen för Farmaci, Uppsala universitet.


Han är intresserad av självassocierade lipidsystem och ytkemi. Fokus på forskningen ligger på användningen och utvecklingen av skräddarsydda gränssnitt och ytkänsliga tekniker lämpliga för studier av egenskaperna hos lipidmembran och lipidbaserade nanopartiklar, liksom deras interaktioner med farmaceutiskt intressanta biomolekyler och föreningar. Bland annat tillämpar han elektrokemiska och nanogravimetriska (QCM-D) metoder för karakterisering av lipidmodifierade substrat och studier av interaktioner mellan lipidmembran och nanopartiklar med peptider, proteiner, läkemedel och oorganiskt material.

Universitetsadjunkt

Sana Tirgani

MSc i Analytisk Kemi

E-post:
sana.tirgani@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4295


Sana Tirgani har utbildat i Analytisk kemi på Uppsala universitet. Hon arbetade som laboratorieingenjör vid Fresenius Kabi Brunna och för närvarande arbetar hon som universitetsadjunkt i farmaceutisk fysikalisk kemigruppen vid Uppsala universitet. Hennes huvudfokus ligger på utveckling av nya in vitro-metoder för att underlätta och förbättra transporten och inkapsling av läkemedel. Hon undersöker och försöker förstå hur mikrogelens tvärbindnings nätverk påverkar läkemedelsbelastning och frisättningen i in vitro-systemet.

Ett stort utbud av analytiska metoder används igenom forskning projektet, såsom laserspridning, spektroskopi och mikroskopiteknik.

Forskningsringenjör

Johan Gråsjö

PhD i Teknisk Fysik

E-post:
johan.grasjo@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4152

Johan Gråsjö är 1:e forskningsringenjör och avlade doktorsexamen i teknisk fysik vid Uppsala universitet år 2013. I avhandlingen studerades vattenlösningar och fuktiga material med mjukröntgen- och impedansspektroskopiska metoder. År 1992 började han arbeta på Institutionen för Farmaci med instrumentering och programmering för datainsamling Under åren har han haft en stödjande funktion för forskare och doktorander med statistik, programmering (datainsamling, databehandling och beräkningar), instrumentutveckling, matematik och matematisk modellering. Under senare tid har han i stor omfattning varit inblandad i projekt om karakterisering av fasta tillståndet av laktos och olika läkemedel samt med modellering av upplösning av läkemedel. Han är också involverad i projekt med gruppen Molekyl- och kondenserade materiens fysik vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. I dessa projekt gör han mjukröntgenspektroskopimätningar på vattenlösningar och fuktiga material som geler och leror, och även hanterat frågor om instrumentering och provhantering.

Hans forskning har utförs med Ramanspektroskopi, Röntgenkristallografi och mjukröntgenspektroskopi (främst RIXS och NEXAFS), olika statistiska och datasignalbehandlingsmetoder samt har innefattat instrumentutveckling. Han undervisar också i matematik på apotekarprogrammet.

Forskare

Jonas Gernandt

PhD om protein-polymerinteraktioner vid Institutionen för farmaci, UU.
E-post:
jonas.gernandt@ilk.uu.se

Forskarbio  Jonas Gernandt disputerade 2013 vid Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet med en avhandling om protein-polymerinteraktioner. Efter detta ägnade han flera år åt undervisning i fysikalisk kemi och forskning om transportprocesser i polymergeler innan han anslöt sig till SweDeliver och professor Per Hanssons grupp vid Institutionen för läkemedelskemi i december 2022.

Forskningsprojekt  Förbättring av FRAP-dataanalys

Projektets syfte  Projektet ämnar förse forskare med effektiv, användarvänlig mjukvara för analys av fluorescens efter ljusblekning-experiment (FRAP), utnyttjande de senaste och mest kraftfulla teknikerna.

Doktorander

Ellen Brunzell

MSc i Farmaci

E-post:
ellen.brunzell@ilk.uu.se

Ellen Brunzell tog sin apotekarexamen vid Uppsala Universitet sommaren 2020, och började som doktorand i gruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi hösten 2020. Ellens forskningsprojekt handlar om att undersöka hur terapeutiska peptider aggregerar, vad som främjar aggregering, och hur dessa aggregat interagerar med cellmembran och andra biologiska system. Aggregatens struktur och storlek kommer bland annat undersökas med SAXS, SANS, och statisk/dynamisk ljusspridning. Syftet är att få en djupare förståelse om orsaker och mekanismer bakom peptidaggregering, vilket kan bidra till ökad förståelse om aggregerade peptiders ökade immunogenicitet. Detta är användbart vid produktion, förvaring, och handhavande av biologiska peptidläkemedel, men också vid forskning om sjukdomar som är kopplade till ansamling av peptidaggregat.

Vahid Forooqi Motlaq

MSc i Polymer- och kolloidkemi

E-post:
vahid.motlaq@ilk.uu.se

Vahid Forooqi Motlaq är utbildad MSC i polymer- och kolloidkemi på Oslo Universitet (UiO). Hans huvudsakliga forskningsintressen handlar om förhållandet mellan mjuka material (polymerer, proteiner, peptider), deras självassociering och interaktioner med olika miljöer, särskilt med biologiska. Självaggregering av amfifila läkemedel och deras interaktioner med membran och tensider är andra forskningsområden som han planerar att utforska i framtiden.

Julia Parlow

MSc i Farmaci

E-post:
julia.parlow@ilk.uu.se

Julia Parlow är legitimerat apotekare, som tog sin examen vid Uppsala Universitet våren 2017. Därefter jobbade hon på apotek och hösten 2018 började hon som doktorand i gruppen för Farmaceutisk fysikalisk kemi vid Institutionen för Farmaci.

Målet med hennes forskningsprojekt är att utveckla nya in vitro metoder för subkutan administrering av läkemedel samt att undersöka transporten av läkemedelssubstanser genom den subkutana vävnaden. Särskilt fokus ligger på biologiska läkemedel, som t.ex. insulin, tillväxthormoner och monoklonala antikroppar. Transporten av ett antal noggrant utvalda substanser genom en syntetisk modell av den extracellulära matrisen studeras med hjälp av bl.a. konfokal mikroskopi, Raman spektroskopi, diffusions NMR och mikrodialys.

Projektet ingår i det nyligen grundade ”Swedish Drug Delivery” (SDDF) i samarbete med partner inom läkemedelsindustrin, bl.a. AstraZeneca, CTC, Ferring, Orexo och Recipharm.

Marcus Wanselius

MSc i Farmaci

E-post:
marcus.wanselius@ilk.uu.se

Marcus Wanselius erhöll sin apotekarexamen från Uppsala Universitet sommaren 2014 och startade sina doktorandstudier våren 2018. Däremellan har han arbetat inom apoteksbranschen som chef, men han har alltid velat forska och letade sig därför tillbaka till universitetet.

I sitt forskningsprojekt undersöker han hur den aktiva farmaceutiska substansen (API), samt hjälpämnen i olika läkemedelsformuleringar interagerar med komponenterna i den extracellulära matrisen av mänsklig subkutan vävnad (hypodermis). Ett särskilt fokus ligger på att undersöka biologiska läkemedel.

Resultaten från dessa undersökningar kommer användas i utvecklingen av en ny in vitro metod för att kunna modellera beteendet hos subkutant administrerade läkemedelsformuleringar.

För att utföra de olika delarna i projektet så används ett stort utbud av analytiska metoder. Statisk och dynamisk ljusspridning, NMR-diffusions spektroskopi och UV-spektroskopi är några exempel. Även mikroskopistudier av mikrogeler nyttjas flitigt under projektets gång.

Senast uppdaterad: 2023-05-11