Medarbetare

Forskningsledare

Per Hansson

Professor i Fysikalisk Kemi

E-post:
per.hansson@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4027


Per Hansson undersöker kolloidala egenskaper hos system som kan användas för att administrera läkemedel och grundläggande principer för formulering av läkemedel. Framförallt undersöker han hur polyelektrolyter samverkar med motsatt laddade kolloider såsom proteiner och självassocierande amfifila ämnen. Hans tidiga arbeten om växelverkan mellan polyelektrolyter och joniska surfaktanter har blivit internationellt uppmärksammade bland annat för utvecklandet av en metod att bestämma surfaktanters aggregationstal med hjälp av tidsupplöst fluorescensutsläckning och för teoretiska modeller. Med hjälp av de senare har han teoretiskt beräknat stabiliteten hos polyjon-surfatantkomplex i utspädda lösningar och fasdiagram för koncentrerade system av salter bestående av polyjoner och surfaktantjoner. Resultaten framhåller betydelsen av polyjon-medierade elektrostatiska krafter mellan surfaktantaggregaten. På senare år har en stor del av tiden ägnats åt fasövergångar och fasjämvikter i hydrogeler som orsakas av att surfaktanter, proteiner eller peptider binder till eller frisätts från gelerna. Här kan nämnas utvecklingen av en mikroskopi-plattform för undersökningar av dynamik och jämviktsegenskaper hos enskilda mikrogeler och teoretiska modeller som förklarar hur en fasseparation i form av ett ”skal” och en ”kärna” uppstår i en gel. För närvarande följer forskningen två riktningar. Den ena handlar om självassocierande egenskaper hos amfifila läkemedel i vätskor och i hydrogeler, inklusive mikrogelsbaserade frisättningssystem för behandling av levercancer. I den andra undersöks vad som händer med läkemedelsformuleringar efter att de injiceras under huden (subkutan administrering), med fokus på makromolekylära läkemedel av biologiskt ursprung. Här utvecklas nya in vitro-metoder att studera frisättningen av läkemedel och transporten genom den extracellulära matrisen i fettvävnaden under huden.

Per Hansson har avlagt filosofie kandidatexamen i biologi och filosofie doktors examen i fysikalisk kemi (handledare: M. Almgren) vid Uppsala universitet. Efter postdoktorala studier i B. Lindmans grupp på avdelningen för fysikalisk kemi 1 vid Lunds universitet, erhöll han en tjänst som forskarassistent vid fysikalisk-kemiska institutionen vid Uppsala universitet, där han blev docent år 2001. År 2002 anställdes han som lektor i farmaceutisk fysikalisk kemi vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet, där han befordrades till professor år 2011. Sedan 2016 leder han forskargruppen i farmaceutisk fysikalisk kemi, och sedan 2017 den parenterala drug delivery-plattformen inom Swedish Drug Delivery Forum (SDDF).

Universitetslektor

Magnus Bergström

Docent i Fysikalisk Kemi

E-post:
magnus.bergstrom@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4126


Magnus Bergström är docent i fysikalisk kemi med inriktning yt- och kolloidkemi. Han är författare av både teoretiska och experimentella vetenskapliga artiklar om självaggregering av amfifila molekyler som har fått stor internationell uppmärksamhet. I sin vetenskapliga verksamhet har Bergström framförallt arbetat med problemet att förutsäga storlek och geometrisk form av självaggregerade strukturer (miceller, vesiklar, mikroemulsioner etc) utifrån den kemiska strukturen av amfifila molekyler som tensider och fosfolipider. Bergströms experimentella kompetens ligger framförallt i området strukturell analys och partikelstorleksbetsämning med ljusspridning och lågvinkelröntgen- och neutronspridning.

Bergström är civilingenjör i kemiteknik (1990) och teknologie doktor i fysikalisk kemi (1995) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Han var verksam som postdoktor vid Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark 1996-1999 där han bland annat arbetade med lågvinkelneutronspridning (SANS). Han har arbetat som universitetslektor och forskare vid Institutionen för Farmaci, Uppsala Universitet och vid Institutionen för Kemi, KTH.

Victor Agmo Hernandez

Victor Agmo Hernandez

Docent i Fysikalisk Kemi

E-post:
victor.agmo@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4630


Victor Agmo Hernandez erhöll sin MSC examen i Kemi från Monterrey Institute of Technology, Monterrey, Mexiko, i december 2002. Efter en kort tidsperiod i industrin (CEMEX, Mexiko), började han som doktorand i analytisk kemi vid Greifswalds Universitet i Tyskland. Hans avhandlingsarbete fokuserade på att beskriva mekanismen för spridning av unilamellära vesiklar på kvicksilverelektroder och han avlade doktorsexamen 2008. Senare år 2008 började han en postdoc vid Uppsala universitet, där arbetade han med fysikal-kemiska studier om lipidmembranbeteende. 2014 blev han Docent med specialisering i fysikalisk kemi. Från September 2018 är han universitetslektor vid Institutionen för Farmaci, Uppsala universitet.


Han är intresserad av självassocierade lipidsystem och ytkemi. Fokus på forskningen ligger på användningen och utvecklingen av skräddarsydda gränssnitt och ytkänsliga tekniker lämpliga för studier av egenskaperna hos lipidmembran och lipidbaserade nanopartiklar, liksom deras interaktioner med farmaceutiskt intressanta biomolekyler och föreningar. Bland annat tillämpar han elektrokemiska och nanogravimetriska (QCM-D) metoder för karakterisering av lipidmodifierade substrat och studier av interaktioner mellan lipidmembran och nanopartiklar med peptider, proteiner, läkemedel och oorganiskt material.

Universitetsadjunkt

Sana Tirgani

MSc i Analytisk Kemi

E-post:
sana.tirgani@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4295


Sana Tirgani har utbildat i Analytisk kemi på Uppsala universitet. Hon arbetade som laboratorieingenjör vid Fresenius Kabi Brunna och för närvarande arbetar hon som universitetsadjunkt i farmaceutisk fysikalisk kemigruppen vid Uppsala universitet. Hennes huvudfokus ligger på utveckling av nya in vitro-metoder för att underlätta och förbättra transporten och inkapsling av läkemedel. Hon undersöker och försöker förstå hur mikrogelens tvärbindnings nätverk påverkar läkemedelsbelastning och frisättningen i in vitro-systemet.

Ett stort utbud av analytiska metoder används igenom forskning projektet, såsom laserspridning, spektroskopi och mikroskopiteknik.

Forskningsringenjör

Johan Gråsjö

PhD i Teknisk Fysik

E-post:
johan.grasjo@ilk.uu.se
Telefon:
+4618-471 4152

Johan Gråsjö är 1:e forskningsringenjör vid institutionen för läkemedelskemi och är även knuten till institutionen för famaceutisk biovetenskap. Han avlade doktorsexamen i teknisk fysik vid Uppsala universitet år 2013. I avhandlingen studerades vattenlösningar och fuktiga material med mjukröntgen- och impedansspektroskopiska metoder. Under åren som anställd vid institutionen för farmaci och senare institutionen för läkemedelskemi,  har han haft en stödjande funktion för forskare och doktorander. Detta stöd har främst berört statistiska spörsmål, programmering (datainsamling, databehandling och beräkningar), instrumentutveckling, matematiska spörsmål och matematisk modellering. Han har sedan 2020 ansvar för skötsel och utveckling av ett lågvinkelröntgenspridningsinstrument (SAXS).

De senaste åren har han varit inblandad i olika projekt som:

-karakterisering av fasta tillståndet av laktos.

-modellering av upplösning av läkemedel.

-transport av läkemedelsmolekyler i modellsystem för olika kroppsvävnader.

-struktur på kornnivå i laktospulverkompakter (tabletter).

Hans forskning har utförts med Ramanspektroskopi, Röntgenkristallografi och mjukröntgenspektroskopi (främst RIXS och NEXAFS) låg- och ultralågvinkelröntgenspridning (SAXS/USAXS), olika statistiska och datasignalbehandlingsmetoder samt har innefattat instrumentutveckling. Han undervisar också i matematik på apotekarprogrammet.

Forskare

David Juriga

PhD i farmaceutisk science
E-post:  david.juriga@ilk.uu.se

Dávid Juriga ansluter till SweDeliver och Farmaceutiska fakulteten från forskartjänster vid Semmelweis Universitet och Groningens universitet. Vid Institutionen för läkemedelskemi har Dávid redan påbörjat sitt arbete med att studera sambanden mellan in vitro egenskaper hos olika subkutant administrerade peptider som visar lovande resultat i cancerbehandling – liksom deras biotillgänglighet och upptagning in vivo. Viktiga resultat är att vänta och vi är mycket glada att välkomna Dávid till SweDeliver och Uppsala universitet.

Postdoc

Yassir Al-Tikriti

PhD: Microgels as drug delivery vehicles: loading and release of ampghiphilic drugs

E-post: yassir.al-tikriti@ilk.uu.se


Yassir Al-Tikriti är redan välbekant vid Farmaceutiska fakulteten och SweDeliver där han tidigare utfört sitt doktorandprojekt Microgels as drug delivery vehicles: loading and release of amphiphilic drugs vilket han disputerade 14 juni 2022. Yassir Al-Tikriti, som är farmaceut med examen från Bagdads universitet och år 2012 erhöll sin masterexamen i läkemedelsvetenskap vid Uppsala universitet, har det senaste året arbetat som Pharmaceutical Development & Research Manager vid Calliditas Therapeutics AB. Vi är mycket glada att åter få välkomna Yassir som nu ansluter som postdoc vid Institutionen för läkemedelskemi.

Doktorander

Ellen Brunzell

MSc i Farmaci

E-post:
ellen.brunzell@ilk.uu.se

Ellen Brunzell tog sin apotekarexamen vid Uppsala Universitet sommaren 2020, och började som doktorand i gruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi hösten 2020. Ellens forskningsprojekt handlar om att undersöka hur terapeutiska peptider aggregerar, vad som främjar aggregering, och hur dessa aggregat interagerar med cellmembran och andra biologiska system. Aggregatens struktur och storlek kommer bland annat undersökas med SAXS, SANS, och statisk/dynamisk ljusspridning. Syftet är att få en djupare förståelse om orsaker och mekanismer bakom peptidaggregering, vilket kan bidra till ökad förståelse om aggregerade peptiders ökade immunogenicitet. Detta är användbart vid produktion, förvaring, och handhavande av biologiska peptidläkemedel, men också vid forskning om sjukdomar som är kopplade till ansamling av peptidaggregat.

Julia Parlow

MSc i Farmaci

E-post:
julia.parlow@ilk.uu.se

Forskarbio  Julia Parlow är legitimerad apotekare, som tog sin examen vid Uppsala universitet våren 2017. Hon jobbade därefter på apotek innan hon hösten 2018 påbörjade sina doktorandstudier i gruppen för Farmaceutisk fysikalisk kemi vid Uppsala Universitet.

Forskningsprojekt  Nya in vitro-modeller för subkutan administrering av läkemedel: transportegenskaper

Projektets syfte  Att utveckla metoder för att studera transport av läkemedelsmolekyler i biorelevanta syntetiska modeller av mänsklig subkutan miljö i en extracellulär matris, samt att använda metoderna för att definiera de nyckelfaktorer som styr transporten med avseende på interaktion med beståndsdelarna i matrisen och den interstitiella vätskan.

Anton Norberg

Msc i farmaci

E-post: anton.norberg@ilk.uu.se


Anton Norberg har tidigare erfarenhet från SweDeliver då han sommaren 2021, som en av sex mycket lovande studenter, fick möjlighet att göra sex veckors sommarpraktik vid Apotek Produktion & Laboratorier AB – en av kompetenscentrets industripartners. Efter examen från Uppsala universitets Apotekarprogram har Anton erfarenhet från arbete vid Cytiva och Enphasys. Vi är mycket glada att välkomna Anton som doktorand i Professor Per Hanssons forskargrupp i Farmaceutisk fysikalisk kemi där han kommer att fortsätta utvecklingen av Marcus Wanselius resultat i projektet Fysikemiska aspekter av subkutan administrering av läkemedel.

Vahid Forooqi Motlaq

MSc i Polymer- och kolloidkemi

E-post:
vahid.motlaq@ilk.uu.se

Vahid Forooqi Motlaq är utbildad MSC i polymer- och kolloidkemi på Oslo Universitet (UiO). Hans huvudsakliga forskningsintressen handlar om förhållandet mellan mjuka material (polymerer, proteiner, peptider), deras självassociering och interaktioner med olika miljöer, särskilt med biologiska. Självaggregering av amfifila läkemedel och deras interaktioner med membran och tensider är andra forskningsområden som han planerar att utforska i framtiden.

Senast uppdaterad: 2024-02-16