Allmän information om fördjupningsprojekt

Hur går det till?

Handledning
Du kommer att få dig tilldelad en eller flera handledare. Ofta är den dagliga handledaren en doktorand eller en post.doc., eftersom det är dessa som utför det praktiska arbetet i forskargrupperna, medan din formella handledare ofta är en mera erfaren forskare som du träffar då och då under terminen.

Ämnesgranskare
För att du ska få bästa möjliga stöd utses en ämnesgranskare från institutionens erfarna forskare till din kontaktperson. För att undvika jäv kan ämnesgranskaren inte vara din handledare. Ämnesgranskaren har expertkunskap inom ditt forskningsområde och är den person du kan kontakta i övergripande frågor och du t ex är orolig över ditt exjobb eller om något problem uppstått. Ämnesgranskaren godkänner även dina obligatoriska moment och meddelar resultaten till den kursansvarige. Ämnesgranskaren deltar även i den muntliga redovisningen och leder (som expert) diskussionen av ditt exjobb.

Fördjupningsprojektets olika moment

Introduktionskurs
Vi börjar varje termin med en introduktionskurs. Då får du förutom en genomgång av terminens upplägg, information om såväl praktisk som mer vetenskapsfilosofisk karaktär. Förutom en genomgång av hur man skriver en försöksplan, en rapport och framför en muntlig presentation, får du här inblick i t ex stödämnen som försöksplanering, forskningsmetodik och datorprogram för statistiska beräkningar. Du får även tillfälle att fundera över t ex patentskydd, forskningsetik och skillnader och likheter mellan akademisk och kommersiell forskning.

Försöksplan
Terminens två första veckor används till att sätta sig in i projektet genom att du går igenom aktuell litteratur, diskuterar projektet med din handledare och skriver en försöksplan. Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets målsättning helt klar för dig innan du börjar, att du ska introduceras till projektets bakgrund genom att sammanfatta aktuell litteratur, att du ska ha kännedom om och kunna beskriva vilka metoder du ska använda, känna till hur resultaten ska analyseras, samt samla in och gå igenom inte bara bakgrundslitteraturen utan också metodlitteraturen.

En välskriven försöksplan kan användas som utgångsmaterial till rapporten. Av erfarenhet vet vi att du har mest tid över i början av projektperioden medan slutet av fördjupningsprojekt brukar bli hektisk eftersom du då behärskar apparater och metoder och är i full gång med att avsluta ditt projekt. Därför lönar det sig att lägga ned mycket tid på försöksplanen under den första tiden. Dessutom är det ju roligare att arbeta med ett projekt som man är väl insatt i.

Rapport
Mot slutet av terminen är det dags att sammanställa en rapport. Inom galenisk farmaci och biofarmaci vill vi träna dig i att skriva en kort, tydlig rapport som är strukturerad som en veteskaplig artikel. Tack vare att du skrivit en försöksplan slipper du sena funderingar om projektets målsättning. Dessutom har du projektets bakgrund klar för dig, eftersom du redan har sammanfattat aktuell litteratur och beskrivit vilka metoder du använt samt samlat in och gått igenom inte bara bakgrundslitteraturen utan också metodlitteraturen.

Muntlig redovisning
Du kommer också att få redovisa ditt fördjupningsprojekt muntligt. Vi vill att du ska få träning i att göra en tydlig och strukturerad presentation där du har bra stöd från ett proffsigt bildmaterial. Presentationen görs som regel i presentationsprogrammet Power Point.

Examination
Det utförda arbetet redovisas skriftligt i en rapport som diskuteras vid ett seminarium. Som betyg på kursen används uttrycken godkänd eller underkänd. För godkänt betyg krävs förutom godkänd försöksplan och rapport också deltagande i samtliga obligatoriska moment.