I fokus för vår forskning

Vår forskning omfattar främst bioanalys – bestämning av läkemedel och metaboliter i biologiska system – med särskilt fokus på separationsmetoder (UHPLC, SFC, CE) kopplade till masspektrometri (Q-TOF MS, QqQ MS).

Forskning i Analytisk Farmaceutisk kemi

Kemisk analys är en central del av många andra discipliner inom livsvetenskaperna. Som exempel kan nämnas att kemiska analysdata av hög kvalitet ofta är en förutsättning för beräkning av farmakokinetiska parametrar, som grund för kliniska diagnoser, toxikologiska bedömningar och rättsmedicinska slutsatser. Inom farmaceutisk utveckling krävs kemisk analys för bestämning av bl.a. kemisk struktur, renhet och stabilitet.     

I det akademiska ämnet analytisk farmaceutisk kemi utförs grundläggande studier av kemiska analysprinciper i syfte att öka förståelsen för relevanta fysikalisk-kemiska mekanismer. Kunskapen bidrar till att utveckla känsligare och mer selektiva analysmetoder för komplexa provmaterial. Metoderna tillämpas i tvärvetenskapliga samarbetsprojekt där kemisk analys är en central del av kunskapsinhämtningen.

Vår forskargrupp arbetar med tre huvudsakliga forskningsinriktningar: Läkemedel i miljön, Läkemedelsmetabolism och dopningskontroll samt Metabolomik. Alla med tvärvetenskaplig karaktär:

LÄKEMEDEL I MILJÖN

SjölandskapLäkemedel är utvecklade för att ha effekt på biologiska system redan vid låg koncentration. Utsläpp kan därmed påverka och ha toxisk effekt på ekosystem.

Det kräver känsliga och selektiva kemiska analysmetoder för att göra ekotoxikologiska bedömningar och att identifiera vilka produkter som bildas naturligt i miljön respektive vid behandling av avloppsvatten. Vi studerar också hur läkemedelssubstanser omvandlas i olika akvatiska system.

Läkemedel i miljön

LÄKEMEDELSMETABOLISM OCH DOPNINGSKONTROLL

Muskulös torsoLäkemedelssubstanser metaboliseras genom enzymatiska reaktioner i olika organ i kroppen. I flera fall är läkemedelsmetaboliterna mer farmakologiskt aktiva än modersubstansen eller till och med toxiska.

Vår grupp studerar bland annat metaboliter som ger förlängd detektionstid vid dopningskontroll. I fokus är även att utreda metabolism för potentiella dopningssubstanser som inte är registrerade som läkemedel, men är tillgängliga via internet.

Metabolism och dopning

METABOLOMIK

Provrör i LaboratoriemiljöMetabolomik innebär den samtidiga studien av alla små molekyler i ett biologiskt prov. Vi fokuserar en stor del av vår forskning kring att säkerställa hög datakvalitet och att utarbeta nya och förbättrade metoder.

Vi samarbetar också med flera grupper i projekt som bland annat syftar till förbättrad mekanistisk förståelse, prognostik och diagnostik för olika cancerformer. Läs mer om vår forskning i Metabolomik på vår engelskspråkiga sida.

Metabolomik


Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2023-03-29