Farmaceutiska fakulteten. En del av något stort.

Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. Idag är vi ett brett forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld. Att de tre största internationella rankingarna konsekvent placerar oss bland världens 100 bästa universitet bekräftar att vi gör ett gediget arbete.

Till vårt lärosätes vetenskapliga styrkeområden hör livsvetenskaper. Vid farmaceutiska fakulteten – Sveriges enda, grundad 1968 – bedriver vi forskning och utbildning med både bredd och spets. År 2022 klättrade vi till plats 23 i världen inom Pharmacy & Pharmaceutical Sciences på Academic Ranking of World Universities. Det är ett erkännande som gör oss stolta men ännu inte nöjda. Här presenterar vi en överblick av vår verksamhet. Välkommen till oss.

Farmaceutiska fakulteten – en introduktion

Vid Sveriges enda Farmaceutiska fakultet bedriver vi forskning inom farmacins alla faser och utbildar framtidens läkemedelsexperter.

Tillsammans banar vi väg för bättre vård och en friskare värld. Läs mer om vår verksamhet i Farmaceutiska fakulteten – Rik historia. Spännande framtid.

Ladda hem Farmaceutiska fakulteten – Rik historia. Spännande framtid.

Faciliteter

Uppsala Biomedicinskt centrum, BMC, är farmaceutiska fakultetens hem och ett av norra Europas största forskningscentra inom farmaci, medicin, biomedicin och kemi. I topputrustade lokaler utför vi världsledande grundforskning med fokus på utveckling och användning av läkemedel. Vid BMC bedriver vi även grundutbildning för fler än 1 000 studenter liksom omfattande forskarutbildning.

Uppsala Biomedicinskt Centrum

Mer information  Uppsala Biomedicinskt centrum

Aktuella samarbeten (i urval)

European infrastructure for translational medicine (EATRIS)

EATRIS är en europeisk infrastruktur för utveckling av medicinska behandlingar och verktyg. Med svensk nod vid vår farmaceutiska fakultet har vi direkt tillgång till en effektiv länk mellan industri och akademi, liksom ett unikt nätverk med utvalda partners i både Europa och världen.

Mer information  EATRIS Sweden

ENABLE-2

ENABLE-2 är en infrastruktur med nav vid Institutionen för läkemedelskemi och fokus på tidiga stadier av upptäckt och utveckling av antibakteriella läkemedel. Med finansiering från Vetenskapsrådet, Nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens och Vinnova stödjer vi utvecklingen av direktverkande systemiska antibakteriella föreningar, samt säkerställer att det finns en komplett och global pipeline för utveckling av nya antibiotika.

Mer information  ENABLE-2

European Accelerator of Tuberculosis Regime (ERA4TB)

ERA4TB är ett europeiskt kunskapskonsortium vars arbete syftar till att att ta fram tio nya antibiotikakandidater och att utveckla nya kombinationsbehandlingar mot tuberkulos, en infektionssjukdom som varje år orsakar 1,5 miljoner dödsfall. I satsningen, som är initierad av IMI AMR Accelerator och pågår 2020–2026, deltar bland annat Uppsala universitets forskningsmiljö i Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi under ledning av professor Ulrika Simonsson.

Mer information  ERA4TB

SweDeliver

SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum med fokus på läkemedelstillförsel och distribution. Med akademiskt nav vid vår farmaceutiska fakultet förenas forskning och industri i en tvärsektoriell miljö där ett framgångsrikt forskningsprogram bedrivs vid tre teknologiplattformar. SweDeliver bidrar till utveckling av läkemedel, bättre läkemedelsbehandlingar samt fortsatta investeringar i och kompetensförsörjning till svensk Life Science-verksamhet.

Mer information  SweDeliver

UNITE4TB

UNITE4TB förenar universitet och läkemedelsföretag i tretton länder som tillsammans utvecklar kliniska prövningar av potentiella antibiotika och nya behandlingar mot tuberkulos. Konsortiet finansieras av IMI AMR Accelerator och bedriver försöksverksamhet på fyra kontinenter. Formulering av matematiska modeller för design av kliniska studier och beräknad utkomst av dessa utförs vid Uppsala universitets forskningsmiljö för Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi under ledning av professor Ulrika Simonsson.

Mer information UNITE4TB

Våra forskarmiljöer

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Forskningen vid vår institution omfattar allt från grundläggande frågor om hur läkemedel påverkar den levande cellen och hur de omsätts i kroppen, till sökande efter nya modeller för att beskriva läkemedels effekter. Det övergripande målet för institutionens forskargrupper är att förbättra kunskapen om läkemedels upptag, kinetik, metabolism, effekter och biverkningar. Vi lägger stor vikt vid samarbete med det omgivande samhället, och forskningsprojekten bedrivs ofta i nära samverkan med nationella och internationella laboratorier och läkemedelsindustrier.

Vårt forskningssamarbete med internationell läkemedelsindustri och med övriga delar av hälso- och sjukvårdsområdet borgar för en hög kvalitet. Vi har även en omfattande forskarutbildning inom de olika forskargrupperna.

Läs mer om våra forskningsprojekt

Institutionen för farmaci

Vår institution fokuserar på läkemedelsformulering, rationell läkemedelsanvändning samt farmaceutisk partikel- och materialvetenskap. Forskningen sker i en rad forskargrupper, varav flera internationellt framträdande. Institutionens lärare och forskare äger en unik samlad akademisk kompetens i Sverige och institutionen för farmaci har därmed en nyckelroll för utvecklingen av de farmaceutiska disciplinerna i Sverige.

Läs mer om våra forskningsprojekt

Institutionen för läkemedelskemi

Vid institutionen för läkemedelskemi arbetar sex grupper med att utveckla substanser till läkemedel och behandlingar, ofta i samverkan med akademi och industri i Uppsala, Sverige och bortom landets gränser. Våra vetenskapliga landvinningar ger oss stabil grund för återväxt, strategiska rekryteringar och att förvalta vår framgångsrika tradition in i en spännande framtid. Parallellt bedriver vi undervisning i en miljö präglad av inspirerande lärare med bred förankring i ledande forskning och dagsaktuell kunskap.

Läs mer om våra forskningsprojekt

Rik historia. Spännande framtid.

Uppsala universitets farmaceutiska verksamhet har anor från 1600-talets mitt, men har de senaste decennierna genomgått en enorm utveckling. Fältets växande hälso- och samhällsekonomiska betydelse har tillfört en samhällsvetenskaplig sida. Vid Uppsala universitet tydliggörs farmacins nära band till vården av farmaceutiska och medicinska fakulteternas organisatoriska samverkan inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Viktiga årtal i vår fakultets utveckling:

1968  Farmaceutiska Institutet integreras i Uppsala universitet som farmaceutiska fakulteten.
1973 Adjungerade professorer inrättas med anställning i industrin och tjänstgöring vid universitetet, vilket utgör en bro mellan akademi och näringsliv.
1975 Fakultetens samtliga institutioner är på plats i Uppsalas Biomedicinska Centrum.
1976 Socialstyrelsens läkemedelsavdelning (från 1990 Läkemedelsverket) flyttar sin verksamhet till Uppsala och blir granne med farmaceutiska fakulteten.
1977 Fakulteten utser Arvid Carlsson, farmakolog och sedermera nobelpristagare, till hedersdoktor.
1990 Fakulteten tar aktiv del i bildandet av ULLA-konsortiet vars syfte är att stärka europeisk forskning och forskarutbildning inom läkemedelsområdet.
1992 Fakulteten omorganiserar och elva institutioner blir tre.
1994 Wallenbergstiftelsen och Astra anslår 30 miljoner kronor till fakultetens doktorandutbildningar i galenisk farmaci.
1999 Uppsalas universitets farmaceutiska och medicinska fakulteter förenas i vetenskapsområdet för medicin och farmaci.
2001 Thomas Lönngren, apotekarexaminerad i Uppsala 1976, utses till chef vid Europeiska läkemedelsmyndigheten.
2006 Anders Hallberg, professor i läkemedelskemi, utses till rektor vid Uppsala universitet.
2018 Farmaceutiska fakulteten firar 50 år vid Uppsala universitet.
2020 SweDeliver, nationellt kompetenscentrum med fokus på läkemedelstillförsel, invigs med Farmaceutiska fakulteten som akademiskt nav.


Läs även  Farmaceutisk fakultet med vind i ryggen 

Senast uppdaterad: 2022-09-07