Irès van der Zwaan banar väg för nya inhalationsläkemedel

2021-12-15

– Den mångfald som präglar SweDeliver är inspirerande att få vara delaktig i, konstaterar Irès van der Zwaan, doktorand vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet med siktet ställt på att utveckla ett nytt system för kontrollerad frisättning av läkemedel i lungorna.

Irès van der Zwaan, doktorand, Farmaceutiska fakulteten
Irès van der Zwaan, doktorand, Farmaceutiska fakulteten

Pulmonär läkemedelstillförsel – administrering av läkemedel till lungorna – är centralt för behandling av bland annat astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Här finns även potential att tillföra biofarmaceutika som insulin och vaccin, men alltjämt behövs ökad kunskap om de faktorer som styr frisättning, upplösning och upptag av läkemedelssubstanserna. Med SweDeliver har forskning inom pulmonär läkemedelstillförsel avancerat vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet, och i ett aktuellt doktorandprojekt utvecklar Irès van der Zwaan ett nytt system för kontrollerad frisättning i lungorna.

– Vi skapar, kartlägger och utvärderar nya experimentella metoder och matematiska modeller för bedömning, analys och förutsägelse av pulmonär läkemedelstillförsel. På sikt hoppas vi bidra till nya formuleringar för inhalerade läkemedel, vilka i sin tur kan bana väg för nya behandlingar inom inhalationsområdet och förlängd effekt av läkemedlet.

Irès van der Zwaan, SweDeliver
Irès van der Zwaan, SweDeliver

Irès van der Zwaan erhöll sin masterexamen i biofarmaci vid universitetet i nederländska Leiden år 2017. Följande vår anslöt hon till SweDeliver och professor Göran Frennings forskningsmiljö inom farmaceutisk fysik, en erfarenhet hon beskriver som utmanande och, framför allt, värdefull.

– Som junior forskare i SweDeliver rör du dig i knutpunkten mellan akademi och industri. Både tillvägagångssätt och prioriteringar skiljer sig mellan de två kulturerna, och att ständigt jämka olika perspektiv i mitt doktorandprojekt kan stundtals vara krävande, men är en lärdom jag helt säkert kommer att ha stor nytta av längre fram.

SweDelivers forskning inom Pulmonär läkemedelstillförsel svarar mot utmaningar som definieras i direkt dialog med centrets industripartners. Det är ett interdisciplinärt samarbete som väcker intresse långt bortom Sveriges gränser, och de doktorander och postdoktorer som hittills rekryterats till gruppen förenar många olika nationaliteter.

– Den mångfald som präglar SweDeliver genererar oerhört viktiga synergieffekter. Dels de internationella forskarmiljöerna, men också alla företag och projekt som möts och interagerar. Det är inspirerande att vara delaktig i och öppnar för alla inblandade att lära av varandra, konstaterar Irès van der Zwaan.

Upplägget har visat sig framgångsrikt. Teamet har redan publicerat flera uppmärksammade resultat, och senast i november redogjorde de i tidskriften Pharmaceutics för möjligheten att med spraytorkning framställa inhalationspulver med hjälp av hyaluronsyra i gelform – en metod som kan bli ett viktigt bidrag i ambitionen att åstadkomma kontrollerad frisättning vid pulmonär läkemedelstillförsel.

– Att SweDelivers företagspartners kontinuerligt tillför industriell kunskap bidrar till våra framsteg i labbet och kan förhoppningsvis även effektivisera processen att föra ut våra resultat ut på marknaden. Med siktet ställt på en karriär i den internationella läkemedelsindustrin är SweDeliver verkligen den perfekta miljön för mig att utföra min forskarutbildning i.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom pulmonär läkemedelstillförsel fokuserar på kontrollerad frisättning, upplösning och upptag av läkemedel i lungorna samt pulvermekanik hos adhesiva blandningar avsedda för inhalation.
  • Vårt arbete bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring partikelegenskaper som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för farmaceutisk teknik och farmaceutisk fysik.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ires van der Zwaan, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
ires.vanderzwaan@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04