U-FOLD behåller högt tempo genom pandemin

2021-08-19

U-FOLD har läsåret 2020–21 initierat och bidragit till en mängd aktiviteter. Då pandemi och begränsningar nu förhoppningsvis minskar i omfång presenterar forumet ett urval av de mötesplatser som planeras höstterminen 2021.

De utmaningar U-FOLD möter förblir omfattande. Inflödet av narkotikaklassade preparat når nya nivåer och produktionen av narkotiska preparat i Sverige är påtaglig. Det handlar om illegal cannabisodling och kemisk framställning av metamfetamin och ice i den centralstimulerande drogens kristallina form. Försäljning av narkotika till unga ökar, både bland pojkar och flickor. Ofta är även säljarna unga. Parallellt har droger och droghandel en stor roll i samband med den gängkriminalitet och de skjutningar som pågår i landet.

Sigtunadagarna 2020
Sigtunadagarna 2020

U-FOLD har ägnat stor kraft åt kurser och utbildningar. Här ryms deltagande och sakkunskap i nationella sammanhang liksom underlag till landets myndigheter. Hösten 2020 genomförde U-FOLD Sigtunadagarna – utbildningsdagar för verksamma inom behandling av opioid-beroende. Mötet mellan deltagare och föreläsare skedde både on-live och digitalt. Däremot fick det nordiska expertmötet med fokus på opioid-behandling skjutas på till hösten 2021.

Till de utbildningar där U-FOLD bidragit organisatoriskt hör Baskurs i drogmissbruk och beroende, utförd i samverkan med Länsstyrelse och Region. Denna digitala kurs lockade ett stort antal deltagare och kunde därpå följas under fyra veckor genom att förbli tillgänglig online. Kursen omfattade även välbesökta, digitala reflektionsseminarier där expertpaneler besvarade frågor.

Maj 2021 arrangerade U-FOLD ett digitalt seminarium där fyra experter på behandling informerade om nya typer av mediciner och hur dess praktiska användning. Det rörde främst depot-mediciner – läkemedel mot beroende som administreras via injektion vars effekt varar vecko- eller månadsvis. Flera praktiska detaljer finns att ta upp i detta sammanhang, i synnerhet hur denna form av medicinering kan kombineras med Socialstyrelsens rekommenderade behandling av psykisk samsjuklighet.

År 2020 och 2021 har U-FOLD i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) utvecklat en gemensam arbetsplan för samhällsmobilisering för effektiv narkotikaprevention. Planen, utarbetad inom ramen för SKR:s kraftsamling för psykisk hälsa, rymmer dels gemensamma målsättningar, dels konkreta initiativ som beskriver vad som gös för att nå dessa mål.

Arenan där U-FOLD deltagit omfattar fyra parallella initiativ:

  1. Verka för nationell utveckling förvaltning och spridning av metoder och verktyg inom området narkotikaprevention: Dvs insamlat material om befintliga och relevanta metoder och verktyg matchas mot nordiska motsvarigheter för att sedan accentueras i den nationella utvecklingen av preventionsstrategier.
  2. Öka politikers och beslutsfattares tillgång till relevanta och forskningsbaserade kunskapsunderlag om narkotika: Dvs faktabaserad folder för politiker respektive beslutsfattare och sprida denna genom kommunikationskanaler där dessa nås.
  3. Samla branscher för motstånd mot narkotika: Dvs ge stöd till upprätthållande och vidarespridning av metodik som tidigare utvecklats inom krog- och hotellbranscherna och sprida den vidare till andra branscher/organisationer.
  4. Grundad fakta och sakliga argument för att inte använda/legalisera cannabis: Dvs att utifrån etablerade forskningsdata sammanställa vederhäftiga argument och paketera dessa i lättillgängliga kommunikationsmaterial som sedan kan spridas i delarenans olika nätverk och kanaler: Dvs Framtagande av en folder som anger fem skäl att avstå narkotika.

Framtida aktiviteter. Hösten 2021 planerar U-FOLD ett Nordiskt möte om aktuell strategier för behandling av opioidberoende. I november mottar vårt forum Nordic Pharmas stora pris, och under senhösten planeras en dag som uppmärksammar U-FOLD:s 10-årsjubileum. Under hösten fortsätter U-FOLD även sitt samarbete med Länsstyrelse och Region på lokal nivå samt ed SKR på nationell nivå.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, professor
ordförande, U-FOLD
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se, 018–471 41 41

SENIOR RÅDGIVARE

Fred Nyberg, professor em
senior rådgivare, U-FOLD
Fred.Nyberg@farmbio.uu.se, 018–471 41 66

Foto: U-FOLD, SKR, Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04