Farmaceutisk forskarutbildning för framtiden

2021-06-15

Våren 2021 genomförde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en lärosätestillsyn vid Uppsala universitet. Som en av en sex utvalda fördjupningsmiljöer besöktes forskarutbildningen i medicin och farmaci – och det är en aktiv verksamhet som välkomnade granskningsgruppen, konstaterar Anders Backlund, prodekan för utbildning på forskarnivå.

Doktorand vid farmaceutiska fakulteten
En av närmare 150 doktorander vid Farmaceutiska fakulteten

Vid Farmaceutiska fakulteten har vi idag närmare 150 studerande på forskarutbildningsnivå – ofta kallade doktorander – som genomför en utbildning för att nå den högsta examen – doktorsgraden – men också som en del av denna utbildning bidrar starkt till den forskning vi bedriver vid fakulteten.

Anders Backlund, prodekan, utbildning på forskarnivå
Anders Backlund, prodekan, utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen vid vår fakultet är genom Kommittén för utbildning på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, gemenligen kallad ’KUF’ (en förkortning som föranlett många skämtsamma kommentarer...) samordnad med den vid Medicinska fakulteten, och omfattar totalt cirka 1000 doktorander vid vetenskapsområdet. I KUF ingår som ledamöter från Farmaceutiska fakulteten denna period Elisabet Nielsen, Johan Lennartsson och Mikael Hedeland, till dessa fogas Ulf Göransson som studierektor.

Inom KUF bedrivs inte bara handläggning av samtliga antagningsärenden till forskarutbildningen, och anmälningar om avsikt att disputera, utan också en rad andra uppgifter. En stor del av dessa rör kurser på forskarutbildningsnivå där KUF medverkar i utformning och utveckling men också bidrar med ekonomiska resurser för att genomföra kurser. Budgeten för detta arbete beslutas av områdesnämnden, och inbegriper också resurser för de spår som tillskapades inom forskarutbildningen under 2017.

Av de idag nio forskningsspåren vid vetenskapsområdet leds två, Drug Development och Infection av forskare vid Farmaceutiska fakulteten. Näraliggande forskningsspåren finner vi frågan om hur disputationer skall planeras och genomföras. Det gäller inte bara under rådande pandemirestriktioner, men också hur erfarenheter vi samlar nu kan påverka vårt framtida förhållningssätt också till detta examinationstillfälle. Vidare har KUF arbetat med den tänkta implementeringen av vetenskapsområdets projekt kring mål och strategier, Vision:MedFarm.

Våren 2021 genomför UKÄ en lärosätestillsyn vid Uppsala universitet, och som en av en endast sex ’fördjupningsmiljöer’ valdes forskarutbildningen i medicin och farmaci ut. Platsbesök – om man nu kan använda termen för ett zoom-möte? – genomfördes i början av maj och vi väntar nu med spänning på granskningsgruppens utlåtande.

I slutet av maj genomförde KUF denna termins ’handledarinformation’. Deltagande är obligatoriskt för de som ska bli huvudhandledare på forskarutbildningsnivå vid vetenskapsområdet. Nästa tillfälle för de som planerar att bli handledare, är nyfikna eller bara vill fräscha upp sina kunskaper är planerat till den 25 november.

Anders Backlund, prodekan, utbildning på forskarnivåAnders Backlund
prodekan, utbildning på forskarnivå, ordförande i KUF
Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet

Mer information

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08