Farmaceutiska fakulteten sätter fokus på Läkemedel i miljön

2021-03-01

I september 2021 introducerar Uppsala universitet den nya kursen Läkemedel i miljön som utvecklas i samarbete med Läkemedelsverkets Kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Initiativet förenar en rad ledande branschaktörer i syfte att ge Sverige långsiktiga förutsättningar att möta en snabbt eskalerande utmaning.

Bild på abborre som simmar
Abborrar som utsätts för Oxazepam i laboratoriemiljö blir mer risktagande och mindre sociala

Läkemedel hjälper oss till längre och friskare liv, men kan också orsaka omfattande skada: Via avloppsvattnet når aktiva substanser floder, sjöar och åkrar. Väl i naturen påverkar de både växter och djur. Hela ekosystem kan försättas i obalans, och nu krävs samlade insatser om vi ska nå de globala mål som anges i FN:s Agenda 2030. I september lanserar Uppsala universitet kursen Läkemedel i miljön, en långsiktig investering som samlar ett urval av Sveriges ledande branschaktörer.

porträtt på Marmar Nekoro, Läkemedelsverket
Marmar Nekoro, utredare, Läkemedelsverket

– Vi har länge sett behov av en utbildning med fokus på hållbarhet, miljö och läkemedel. Idag vet vi att läkemedelsrester påverkar olika organismer som fåglar och vattenlevande djur. Läkemedel används även inom veterinärmedicin och livsmedelsproduktion, vilket kan leda till spridning av antimikrobiell resistens i miljön och därmed negativt påverka vår hälsa. Läkemedelsverket har på Regeringens uppdrag inrättat ett nationellt Kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Att samverkan med aktörer såsom Uppsala universitet nu resulterar i en universitetskurs är ett mycket viktigt bidrag till området och vårt uppdrag, konstaterar Marmar Nekoro, utredare vid Läkemedelsverket.

Kursen Läkemedel i miljön är ett led i Farmaceutiska fakultetens pågående satsning på förbättrad läkemedelsanvändning i samhället. Under 2020 rekryterades Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmaci, och Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi tillika Årets farmaceut 2013. De har på kort tid formerat en gemensam lärargrupp, och med avstamp i Björn Wettermarks tidigare forskning kring hur läkemedel påverkar vår miljö sätter de nu ramarna för höstens kurs.

– Vi står inför en högst reell utmaning som påverkar vårt samhälle i allt större utsträckning. Vi måste utveckla policys, metoder och verktyg som tar oss i rätt riktning. Men för att göra det behöver vi ökad kunskap, och här är en fristående universitetskurs ett fantastiskt verktyg att samla profession, forskning och studenter i syfte att förmedla och utveckla de kompetenser som krävs, säger Björn Wettermark.

Till de företag som engagerar sig i kursen hör AstraZeneca, vars miljömål inkluderar att år 2025 bedriva en helt klimatneutral verksamhet. Företaget följer idag en utpräglad strategi i syfte att främja biologisk mångfald och hållbarhetskonsekvenser väger allt tyngre i beslutsprocesserna. En central framgångsfaktor är tillgång till medarbetare med kunskap om miljöaspekter och hur dessa kopplar till AstraZenecas produkter.

– Hållbarhet är en utmaning för oss alla, konstaterar Helena Wadsten, Sustainability & ZeroCarbon Lead Södertälje. Både tillverkare, vårdgivare och patienter måste ta sitt ansvar. Redan nu måste vi ge nästa generation farmaceuter de verktyg de behöver för att bidra till en hållbar framtid och ett fungerande ekosystem. Samtidigt ligger det på oss som branschaktör att utveckla och erbjuda de roller och möjligheter de behöver för att utveckla sin kompetens inom läkemedel och miljö.

Johanna Villén, kursledare
Johanna Villén, kursledare, Farmaceutiska fakulteten

En rad experter deltar i förarbetet med kursen och samtliga organisationer som är representerade i referensgruppen  kommer att ta aktiv del i utbildningen, ett samarbete som kursledare Johanna Villén framhåller kommer att skapa breda kontaktytor mellan kursdeltagarna och deras framtida arbetsgivare:

– Vi vänder oss primärt till apotekar-, receptarie och läkarstudenter som nått några terminer i sin utbildning, och med en mix av  gästföreläsningar, workshops och studiebesök vill vi bidra till hållbara nätverk mellan framtidens yrkesverksamma och apoteksbransch, läkemedelsindustri, myndigheter, och Sveriges regioner. Det här är en utmaning vi kommer att behöva hantera många år framåt, därför arbetar vi långsiktigt och investerar i ett helhetsgrepp redan från start!

FAKTA LÄKEMEDEL I MILJÖN

  • Kursen utvecklas i samarbete med Läkemedelsverkets Kunskapscentrum för läkemedel i miljön.
  • Kursledningen har formerat en referensgrupp med experter från olika branscher och organisationer för att säkerställa att kursens innehåll speglar läkemedlets hela livscykel.
  • I referensgruppen ingår representanter från Apoteket Hjärtat/Apoteksföreningen, Region Stockholm, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Antibiotic Center vid Uppsala universitet samt Astra Zeneca/Lif.

PRAKTISK INFORMATION

  • Undervisningsspråk: Svenska

LÄS VIDARE

KONTAKT

Johanna Villén, Farmaceutiska fakulteten
Kursledare, doktorand
johanna.villen@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Matton, privat

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08