Björn Wettermark skapar verktyg för bättre läkemedelsanvändning

2021-02-15

Läkemedlens väg från laboratorium till patient är lång och varje år kostar felaktig användning såväl människoliv som miljardbelopp. Nu formerar Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi, de tvärvetenskapliga kluster som kan bidra till att vända utvecklingen.

Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi
Björn Wettermark, farmaceutiska fakulteten

Utvecklingen av allt mer sofistikerade läkemedel flyttar oavbrutet gränsen för vårdens möjligheter att hjälpa människor till längre och friskare liv. Samtidigt visar studier hur kvalitetsbrister i förskrivning och användning bidrar till att hälften av alla patienter inte tar sina läkemedel som ordinerat. Det orsakar både onödigt lidande och stora hälsoekonomiska utmaningar, och i syfte att möta problematiken stärker nu farmaceutiska fakulteten sin forskningsmiljö för bättre läkemedelsanvändning i samhället. En central rekrytering är Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi och Årets farmaceut 2013.

– Ett läkemedel får avsedd verkan först när det används rätt, men att nå dit tillhör vårdens äldsta och största utmaningar. I Sverige har vi en stark tradition inom läkemedelsutveckling, men har ägnat betydligt mindre uppmärksamhet åt vad som sker när pillret väl är producerat. I Uppsala finns alla de aktörer och kompetenser vi behöver för att kartlägga och stärka kedjan från laboratorium till slutlig utfasning, och då farmaceutiska fakulteten erbjöd mig en roll i satsningen tvekade jag inte, säger Björn Wettermark.

Kvalitetsbrister i läkemedelsanvändningen har konsekvenser på alla plan: Registerdata visar på ökad mortalitet bland en rad patientgrupper. Inom vården ger de upphov till nästan var tionde sjukhusinläggning. Beräkningar antyder att samma belopp som vi spenderar på läkemedel får vi lägga ut igen för att bekosta samhällets kostnader för felaktig användning. Enbart i Europa beräknas problematik med bristande följsamhet kräva 200 000 människoliv och 100 miljarder kronor per år, och nyligen gick experter från 39 länder samman i ENABLE, en EU-finansierad satsning på att vända kurvan.

Europa kraftsamlar kring medicinsk följsamhet
Nu kraftsamlar Europa för ökad medicinsk följsamhet

– Över hela världen utvecklas metoder och hjälpmedel för ökad följsamhet. Det vi behöver nu är samverkan, kvalitetssäkring och spridning av det som verkligen fungerar. ENABLE förenar europeisk forskning, vård och industri i syfte att kartlägga utmaningens omfattning, skapa sökbara bibliotek, etablera kunskapscentrum och bidra till effektiva implementeringar i de nationella sjukvårdssystemen. Arbetet har fått en snabb start och vi har redan slutfört en jämförande studie av de förutsättningar primärvård och apotek i olika europeiska länder har för att stödja patienter med fungerande läkemedelsbehandlingar under pågående pandemi.

Coronavirusets spridning har medfört ett påtagligt ökat intresse för de epidemiologiska vetenskaperna. Björn Wettermark vittar om hur anslagen på kort tid blivit både fler och större, likaså hur allt fler studenter söker sig till utbildningar inom området. Disciplinerna spänner över vitt skilda frågeställningar, och parallellt med sitt engagemang i ENABLE förbereder Björn just nu ett Nordiskt samarbete kring covid-19, liksom den nya kursen Läkemedel i miljön: en del i regeringens satsning på livslångt lärande där han involverar sitt nationella nätverk med nyckelaktörer inom både regioner, myndigheter, läkemedelsindustri och apotekskedjor.

– Sverige erbjuder i grunden optimala möjligheter till läkemedelsepidemiologisk forskning, inte minst våra nationella hälsodata- och kvalitetsregister som följer befolkningen från vaggan till graven. Dessvärre har vi byggt en infrastruktur där informationen förvaltas av en rad olika huvudmän vilket hämmat utväxlingen. Här utgör Uppsala universitet en arena där tvärvetenskaplig forskning, profession, beslutsfattare och studenter kan förenas kring viktiga utmaningar, och nu samlar vi de kompetenser och skapar de förutsättningar vi behöver för att nå framgång.

Fakta

  • Läkemedelsepidemiologi belyser användning av läkemedel och dess effekter i befolkning och samhälle.
  • Läkemedel i miljön (7,5 hp) är en ny kurs i ett område som omfattar både ekosystem och hälsa.
  • ENABLE – European network to advance best practices & technology on medication adherence – är ett nätverk som samlar forskare, läkare och industripartners i 39 länder med finansiering av EU:s ramprogram Horizon 2020.

Mer information

Kontakt

Björn Wettermark, Uppsala universitet
Professor i läkemedelsepidemiologi, institutionen för farmaci
bjorn.wettermark@farmaci.uu.se

Möt fler forskarprofiler

text: Magnus Alsne, foto: privat, Matton

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04