Uppsalas miljö för avbildande masspektrometri fortsätter expandera

2021-01-26

Hallå där… Per Andrén, professor i avbildande masspektrometri, som med installationen av ytterligare ett FTICR-instrument förestår en av världens främsta faciliteter för masspektrometrisk avbildning.

Per Andrén, professor i avbildande masspektrometri
Per Andrén, professor i avbildande masspektrometri

Vad pågår vid Lab Per Andrén?
– Vi har precis installerat ytterligare en masspektrometer av modellen solariX MALDI FTICR 7T, ett oerhört kraftfullt instrument för Mass Spectrometry Imaging (MSI, masspektrometrisk avbildning). Den genererar ultrahög massupplösning, en nödvändig egenskap för att kunna avbilda den komplexa miljö som ett biologiskt vävnadssnitt utgör. Tillsammans med det första FTICR instrumentet som vi införskaffade redan 2018 och vår övriga maskinpark förfogar vi nu över ett av världens ledande laboratorier inom området.

 solariX MALDI FTICR 7T
 solariX MALDI FTICR 7T

Vilka tjänster tillhandahåller ni?
– Med MSI tekniken kan vi bestämma distribution av molekyler – framför allt metaboliter, lipider, peptider, små proteiner och läkemedel – i tunna snitt av biologisk vävnad, till exempel i olika organ. Vi samarbetar med prekliniska och kliniska forskare men utför också tjänster till läkemedelsindustrin vid utveckling av nya läkemedel. Att vårt team dessutom har den tvärvetenskapliga kompetensen att designa, utföra, sammanställa och utvärdera hela projekt gör oss till en internationellt efterfrågad resurs. Idag är det kö till faciliteten, men med vårt nya instrument ökar vi vår kapacitet avsevärt.

Vad behövs för att anlita er?
– Ett intressant projekt, beviljad finansiering och potential till bra publiceringar. Vi inleder alltid med ett planeringsmöte och undersöker om substansen eller läkemedlet i fråga är kompatibelt med vår teknik. Därefter testar vi jonisering på vävnad åtföljt av ett pilotprojekt, ser allt bra ut övergår vi i full skala. För närvarande är vi engagerade i ett fyrtiotal studier, framför allt i Sverige, men vi har också flera internationella beställare.

Varför valde du Uppsala för din facilitet?
– Efter min postdoc vid MSI-pionjären Richard Capriolis laboratorium i Houston, USA, delade jag min tid mellan GE Healthcare och Uppsala universitet fram till 2010. År 2003 erhöll jag finansiering för att bygga upp en MSI facilitet vid BMC. Med åren har Vetenskapsrådet, SSF, Wallenbergstiftelsen och flera andra organisationer skjutit till medel, och idag har vi en instrumentpark som rymmer den senaste tekniken. 

Vad planerar ni härnäst?
– Vi utvecklar kontinuerligt metoder för att visualisera molekyler som är svåra att avbilda. I samarbete med Luke Odell presenterade vi nyligen i Nature Methods nya kemiska verktyg för att samtidigt kunna avbilda ett stort antal signalsubstanser i hjärnans olika regioner. Metoden ger oss en bättre helhetsbild av hur hjärnans kemiska budbärare samverkar vid grundläggande neurologiska processer och vid sjukdomstillstånd. Vi har också flera samarbeten som vi tror mycket på, till exempel med Per Svenningsson, neurolog vid KI, med ENABLE – EU:s satsning på utveckling av nya antibiotika – och naturligtvis med forskare vid vår egen fakultet. Dessutom driver vi vår egen forskning med fokus på dels Parkinsons sjukdom och L-Dopa-inducerade dyskinesier, dels nya MSI metoder för läkemedel och dess effekter.

Fakta Mass Spectrometry Imaging (MSI)

  • Möjliggör analys och visualisering av endogena metaboliter, neurotransmittorer, lipider, peptider och små proteiner såväl som läkemedel och dess metaboliter, i tunna vävnadssnitt med hög molekylär specificitet.
  • Molekylära bilder skapas genom att jonisera molekyler och samla masspektra från varje position (pixel) på en vävnadsyta vid en vald lateral upplösning. Tusentals joner kan detekteras i varje pixel.
  • Distributionen av individuella molekyler på vävnadsytan extraheras därefter och en molekylspecifik bild skapas. Bilden kan korreleras med den ursprungliga histologiska bilden eller bilder framtagna med andra typer av imaging-metoder från samma eller närliggande vävnadssnitt.

Mer information

KONTAKT

Per Andrén, professor i avbildande masspektrometri
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
per.andren@farmbio.uu.se, 070-1679334


Anna Nilsson
Lab manager
anna.nilsson@farmbio.uu.se


Reza Shariatgorji
Lab manager
reza.shariatgorji@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Lab Per Andrén

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08