Uppsalaforskare i EU-satsning på bättre läkemedelsanvändning

2020-11-10

Att få patienter att ta sina läkemedel på rätt sätt är en av vårdens största och äldsta utmaningar. Nu gör experter från 39 europeiska länder gemensam sak i projektet ENABLE. ”Vi har goda förutsättningar att lyckas” spår Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi.

Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi
Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi

Läkemedel har ingen effekt på patienter som inte tar dem”, fastslog C. Everett Koop, USA:s dåvarande chef för hälso- och sjukvården, redan år 1985. Följsamheten vid läkemedelsbehandling har knappast förbättrats sedan dess och studier visar att nära hälften av alla som förskrivs läkemedel för kroniskt bruk brister i följsamhet. Enbart i Europa bedöms problematiken kosta 200 000 människoliv och 100 miljarder euro, och EU:s ramprogram Horizon 2020 anslår nu fyra års finansiering till experter i 39 europeiska länder för att med gemensam kraft vända utvecklingen.

– Till och med Hippokrates konstaterade problemet med följsamhet, så det är verkligen ingen ny utmaning vi står inför. Idag lever vi allt längre och med hög ålder följer fler sjukdomar och behandlingar. Visst får vården tillgång till bättre läkemedel, men vad hjälper det om vi inte tar dem på rätt sätt. Det finns idag en mängd arbetsmetoder i vården och hjälpmedel som kan förbättra följsamheten, men spridningen är otillräcklig och samsyn mellan olika aktörer saknas. Därför påbörjar vi nu ett stort samarbete med förgreningar i samtliga EU-länder, vilket ger oss goda förutsättningar till framgång, säger Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.

Bild på läkemedel

Projektet ENABLE drivs i fem arbetsgrupper som samlar forskning, vård och industri. Dessa har i uppdrag att kartlägga problemets omfattning och vad vi vet om orsakerna till bristande följsamhet inom olika sjukdomsområden. De ska även bygga ett digitalt sökbart bibliotek över kvalitetssäkrade metoder, samt analysera de europeiska sjukvårdssystemen och metoder för effektiva implementeringar. Till fokusområdena hör även utbildning och kommunikation. Vid ett inledande möte tillsattes gruppledare i en styrgrupp för projektet som nu ska forma arbetsgrupper med den kompetensmässiga och geografiska bredd som krävs för att uppnå målen. Till ledare för arbetsgruppen med fokus på kommunikation utsågs Björn Wettermark.

– På grund av pandemin höll vi kickoff online med digitala diskussioner där alla 39 länderna deltog. Nu börjar vi skapa en organisation som kan leverera de kommande fyra åren, men planerar även ur längre perspektiv än så. Hälso- och sjukvården, läkemedelsbehandlingarna och tillgängliga tekniker för förbättrad följsamhet utvecklas ständigt, alltså måste vi ha en plan för förvaltning av de plattformar vi skapar om de ska generera varaktig nytta. Vår ambition är att etablera ett kompetenscentrum i varje land, och här bedömer jag att Uppsala har det som krävs för driva arbetet i Sverige.

Bland stadens tillgångar nämner Björn Wettermark universitetets stora bredd – inte minst farmaceutiska och medicinska fakulteter och dess grundutbildningar, Region Uppsalas Hälso- och sjukvård, Läkemedelsverket och den geografiska närheten till Stockholm. Men innan en riktning väljs måste de nationella förutsättningarna granskas: Vad finns och vad behövs? Vilka professioner och organisationer behöver medverka i arbetet? Att lyckas identifiera, implementera och kommunicera bästa teknik och praxis för följsamhet, kräver interdisciplinär samverkan mellan ett brett spektrum av aktörer – både för kunskapsutbyte och praktiskt vetenskapligt arbete.

– Sverige förfogar över viktiga källor till ny kunskap, inte minst våra Nationella kvalitetsregister. Men ska vi bidra fullt ut måste vi samla den kompetens och erfarenhet som finns hos patienter, läkare, sjuksköterskor och farmaceuter men även inom myndigheter och näringsliv. För dem som vill engagera sig i större omfattning erbjuder ENABLE ekonomiskt utrymme för forskningssamarbeten, men vi behöver också nätverk för diskussion kring tankar och idéer. Följsamhet till läkemedelsbehandling rymmer en stor lucka att fylla, och nu har EU gett oss plattformen att arbeta vidare med.

FAKTA

  • ENABLE – European network to advance best practices & technology on medication adherence – är ett nätverk med forskare, läkare och industripartners i 39 länder som 2020–2024 arbetar med fokus på att:
  • Stimulera etablering av interdisciplinära kompetenscentrum för följsamhet till läkemedelsbehandling i alla Europas länder.
  • Utvärdera nya tekniker som stärker följsamhet till läkemedelsbehandling och bidra till att implementera dessa.
  • Organisera konferenser och nätverksmöten samt ge utrymme för juniora forskare inom fältet.

Mer information

Kontakt

Kontakta Björn WettermarkBjörn Wettermark, Uppsala universitet
Professor i läkemedelsepidemiologi, institutionen för farmaci
bjorn.wettermark@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: privat, Matton

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08