Mångfaldsrapporten: Varierande bilder som kräver fortsatt analys

2020-10-29

– Vetenskapsområdets Mångfaldsrapport pekar på stora möjligheter vid farmaceutiska fakulteten, men att tillvara dem fullt ut förutsätter vidare analys, säger Hooshang Bazrafshan, lika villkorsspecialist vid Uppsala universitet.

Mångfaldsrapporten för vetenskapsområdet för medicin och farmaci är klar. Utfallet är delvis det förväntade, men rymmer även siffror som torde höja både ett och två ögonbryn. Vid den farmaceutiska fakulteten är till exempel var fjärde student född i Sverige av två inrikesfödda föräldrar – att jämföra med 55 procent av fakultetens samtliga anställda eller 88 procent av professorerna. Ser vi istället till juridiskt kön är 77 procent av fakultetens studenter kvinnor att  jämföra med 17 procent av fakultetens professorer.

– Att undersöka  mångfalden i den egna organisationen ger förutsättningar att anpassa och planera verksamheten utifrån förändringar i samhället men också för att förstå om det finns risk för diskriminering av en viss grupp utifrån kön eller födelsebakgrund. Innehållet i Mångfaldsrapporten pekar på stor potential vid farmaceutiska fakulteten, men också skillnader vars orsaker behöver analyseras och eventuellt åtgärdas, säger Hooshang Bazrafshan, lika villkorsspecialist vid Uppsala universitet.

Vid Uppsala universitet möts varje dag över 50 000 studenter och medarbetare, och alla ska kunna verka på lika villkor. Universitetet fastslår på sin hemsida att lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Det är ett perspektiv som ska integreras i hela verksamheten och miljön ska präglas av respekt och förståelse.

Hooshang Bazrafshan, lika villkorsspecialist
Hooshang Bazrafshan, lika villkorsspecialist

– I Sverige råder en polariserad syn på mångfaldens mervärden. Där några vill stänga dörrar förklarar andra kanske väl mycket med bristande mångfald. Vid Uppsala universitet upplever jag framför allt en stark och genuin vilja till progress. Arbetet är prioriterat och år 2010 och 2016 utfördes Mångfaldsrapporter på universitetsövergripande nivå. Att de nu även utförs områdesvis med möjlighet till beskrivning på fakultets- och institutionsnivå är oerhört betydelsefullt. I nästa fas krävs dock en analys som besvarar varför statistiken ser ut som den gör, konstaterar Hooshang Bazrafshan.

Frågan Varför är oundviklig och återkommande vid en läsning av rapporten. Varför är till exempel inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar överrepresenterade vid farmaceutiska fakultetens grundutbildningar men så starkt underrepresenterade bland medarbetare? Varför har så många studenter men knappt någon lärare sin bakgrund i Mellanöstern? Och varför jobbar så få män inom administrationen?

– Vi lägger stora resurser på att utreda allt från karriärutveckling till lönenivåer. Men vetskapen att exempelvis kvinnliga doktorander löper ökad risk att fastna i långtidssjukskrivningar är inte tillräcklig. För att skapa rätt insatser måste vi även förstå de bakomliggande mekanismerna. Samma sak gäller mångfaldsarbete. Strukturerna kan dölja osynliga faktorer, till exempel kan en aldrig så god vilja att nå mångfald i en rekrytering lätt snubbla på omedvetna ordval och var annonsen synliggörs, säger Hooshang Bazrafshan.

Hur ska då Farmaceutiska fakulteten gå vidare för att fullt ut tillvarata de tillfällen vår nya globaliserade värld erbjuder. Det råder definitivt inte brist på möjligheter: i sin analys identifierar Hooshang Bazrafshan ett flertal områden med potential till utveckling utifrån den mångfald fakultetens studenter och medarbetare redan utgör. Utmaningen är snarare att välja rätt fokus och ambitionsnivå.

– Mångfaldsrapporten rymmer en rad intressanta aspekter som är värda att gå på djupet med. Men min rekommendation är likväl att definiera vad som är viktigast i nuläget, och att med grund i befintliga resurser formulera en strategi och tydlig målbild som är möjlig att uppnå med hög kvalitet.

Mer information

Läs  Vetenskapsområdets Mångfaldsrapport 2018

Fakta

  • Mångfaldsrapporten är utförd på uppdrag av Vetenskapsområdets Lika villkorskommittén.
  • Mångfaldsrapporten bygger på anonymiserade data från SCB.
  • I underlaget ingår medarbetare vid vetenskapsområdet 20 december 2018.
  • I underlaget ingår studenter inskrivna vid någon av vetenskapsområdets utbildningar höstterminen 2018.

Kontakt

Hooshang Bazrafshan, Lika villkorsspecialist
Uppsala universitet, HR-avdelningen
Hooshang.Bazrafshan@uadm.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Matton

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04