Farmaceutiska fakulteten lanserar ny struktur

2020-08-27

– Jag är förvissad om att vi inom överskådlig framtid kommer att arbeta i en mycket kreativ miljö, säger Mathias Hallberg, dekan vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet där sju forskargrupper nu tar steget in i en ny vetenskaplig omgivning.

Nu är alla forskargrupper på plats vid Farmaceutiska fakulteten

Den 1 september 2020 byter Farmaceutiska fakulteten skepnad. Sju forskargrupper får ny institutionstillhörighet och dekan Mathias Hallberg ser stor potential i den framtida strukturen.
– Modellen vi nu introducerar möjliggör omfattande synergieffekter då vetenskapligt närliggande team även närmar sig varandra organisatoriskt. Vi har skapat utrymme att tillgodose alla önskemål, och jag är förvissad om att vi inom överskådlig tid kommer att arbeta i en mycket kreativ miljö.

Mest omfattande är förändringarna vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Hit ansluter fyra forskargrupper: Biofarmaci under ledning av Hans Lennernäs, Farmakognosi (Ulf Göransson) och Galenisk farmaci (Göran Alderborn och Göran Frenning). Med de nya grupperna på plats gör institutionen en tydlig förflyttning i experimentell riktning, och prefekt Björn Hellman konstaterar att institutionens namn kan behöva kompletteras.

– ”Institutionen för farmaceutisk biovetenskap och teknologi” blir mer heltäckande och bidrar till att välkomna och inkludera våra nya kollegor. Vi ser alla mycket positivt på de många möjligheter till forskningssamarbeten som nu uppstår, och kommer att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att maximera nyttan av varje potentiell mötesyta. Återstår gör viss administration kring bland annat ekonomi och utbildning, men vi går in i den nya strukturen väl förberedda och räknar med betydande och varaktiga mervärden.

Till de forskarmiljöer som lämnar institutionen för farmaceutisk biovetenskap hör Translationell farmakokinetik/farmakodynamik under ledning av Margareta Hammarlund-Udenaes. Tillsammans med Mats Karlssons forskargrupp i Farmakometri tar de steget till institutionen för farmaci. En flytt som professor Lena Friberg ser stora fördelar med.

– Farmakometrin är nära besläktad med den forskning som utförs vid institutionen för farmaci och vi driver redan flera gemensamma projekt. Våra grupper var först ut att ansöka om förflyttning efter att ha identifierat goda möjligheter till utveckling inom både forskning och utbildning. Även på fakultetsnivå är jag övertygad om att nya länkar mellan angränsande ämnen tillför viktiga värden och på sikt kommer att lyfta hela vår verksamhet ytterligare en nivå.

Sofia Kälvemark Sporrong
Sofia Kälvemark Sporrong

Till institutionen för farmaci ansluter även nyrekryteringen Sofia Kälvemark Sporrong, professor i Samhällsfarmaci. Då Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi, tidigare rekryterats från KI formerar institutionen nu en stark forskningsbas hela vägen från tidig preklinisk utveckling till användning av  läkemedel i samhället. Däremellan ryms djupgående kunskap om beredningsformer och tillverkning av läkemedel. Tillsammans bildar grupperna en helhet som prefekt Curt Pettersson bedömer bli mycket värdefull även för institutionens studenter.

– Parallellt med vår pågående mobilisering, som också omfattar modellering och regulatorisk forskning, stärker vi även närheten mellan forskning och utbildning. Att vår institution dessutom tillhandahåller en eftertraktad plattform som UDOPP innebär att vi med all sannolikhet flyttar fram vår position ännu ett steg framåt.

Mindre omfattande förändringar sker vid institutionen för läkemedelskemi. Hit ansluter Per Hanssons forskargrupp i  Farmaceutisk fysikalisk kemi, ut flyttar som redan nämnt farmakognosin. Rockaden  omfattar visserligen omorganisationens enda geografiska förändring, men lokalbytet är planerat att äga rum först 2021.

– Till våra prioriterade uppgifter hör att välkomna och integrera Per Hanssons grupp vid institutionen, likaså att kartlägga de potentiella forskningssamarbeten den nya konstellationen möjliggör. Naturligtvis är det tråkigt att mista alla trevliga farmakognoster som vi haft omfattande utbyten med, men med flera pågående samarbeten som lever vidare kan jag bara konstatera att den nya organisationen tillför vår institution ännu fler och oerhört värdefulla kontaktytor, säger prefekt Anders Karlén.

Farmaceutiska fakultetens omorganisation fortsätter 1 januari 2021 då administration och ekonomi tar steget in i den nya strukturen. Den sista förändringen genomförs vid starten av vårterminen 2021 då även grundutbildningsuppdragen följer efter.

– Flytten av de sju forskargrupperna har föregåtts av ett intensivt förarbete och kommer med all sannolikhet att falla väl ut. Nu förbereder vi nästa skede, och förhoppningsvis känner varken studenter eller våra juniora medarbetare av några initiala skillnader. Däremot är jag övertygad om att vi alla om några år kan blicka tillbaka och tydligt se de de stora och viktiga synergieffekter vår fakultets nya organisation fört med sig, säger Mathias Hallberg.

Fakta Farmaceutiska fakultetens nya organisation

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Ansluter:

 • Biofarmaci  gruppledare: Hans Lennernäs
 • Farmakognosi  gruppledare: Ulf Göransson
 • Galenisk farmaci  gruppledare: Göran Alderborn
 • Galenisk farmaci  gruppledare: Göran Frenning

Lämnar:

 • Farmakometri  gruppledare: Mats Karlsson
 • Translationell farmakokinetik/farmakodynamik  gruppledare: Margareta Hammarlund-Udenaes

Institutionen för farmaci

Ansluter:

 • Farmakometri  gruppledare: Mats Karlsson
 • Samhällsfarmaci  gruppledare: Sofia Kälvemark Sporrong (nyrekrytering)
 • Translationell farmakokinetik/farmakodynamik  gruppledare: Margareta Hammarlund-Udenaes

Lämnar:

 • Farmaceutisk fysikalisk kemi  gruppledare: Per Hansson

Institutionen för Läkemedelskemi

Ansluter:

 • Farmaceutisk fysikalisk kemi  gruppledare: Per Hansson

Lämnar:

 • Farmakognosi  gruppledare: Ulf Göransson


Flyttdatum

 • 1 september 2020   Forskargrupper
 • 1 januari 2021         Administration, ekonomi
 • 18 januari 2021       Utbildningsuppdrag


Mer information  Ny organisation 2020/21

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Apotekarsocieteten

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08