β-eye scanner lyfter Uppsalas PET-miljöer mot nya höjder

2023-10-24

Installationen av en ny β-eye scanner i Uppsala Science Park har öppnat nya möjligheter för både forskning och vård. ”Vi är oerhört tacksamma för Region Uppsalas stöd till den här förstärkningen som kommer att medföra stora värden för våra patienter”, säger Gunnar Antoni, chef vid Akademiska sjukhusets PET Centrum och adjungerad professor vid Uppsala universitet.

Plattformen för Preklinisk PET-MRI, Uppsala Science Park
Plattformen för Preklinisk PET-MRI, Uppsala Science Park

I september utökade Plattformen för Preklinisk PET-MRI sin maskinpark med en β-eye scanner, en satsning som påtagligt stärker facilitetens kapacitet att utföra snabba in vivo screeningar av nya PET-spårmolekyler.

– Den här investeringen ger oss tillgång till ett högteknologiskt instrument som dels effektiviserar utveckling och validering av ny PET-diagnostik, dels påskyndar implementeringen i klinisk verksamhet, så nyttan når verkligen hela vägen från grundforskning till patient, konstaterar Olof Eriksson, forskare vid Uppsala universitets Institution för läkemedelskemi.

Ola Åberg och Ram Kumar Selvaraju
Ola Åberg och Ram Kumar Selvaraju

Inköpet finansieras via Region Uppsalas ALF-anslag, med vilka Universitetssjukvårdsnämnden har utrymme att ge stöd åt forskning med klinisk anknytning i laboratoriemiljö. Det aktuella ALF-anslaget förvaltas gemensamt av Olof Eriksson, plattformföreståndare Sergio Estrada och Gunnar Antoni, chef vid Akademiska sjukhusets PET Centrum tillika huvudsökande:

– Vi är oerhört tacksamma att Regionen möjliggör den här satsningen som öppnar nya dörrar för både forskning och klinik. I ett rent vårdperspektiv innebär en β-eye scanner inom promenadavstånd från sjukhusområdet bland annat att vi i framtiden kan erbjuda patienter snabbare och säkrare diagnos med nya PET-spårmolekyler, vilket är värdefullt för både individ och region, säger Gunnar Antoni.

Veronika Wingstedt
Veronika Wingstedt, Plattformen för Preklinisk PET-MRI

Instrumentet är redan i drift vid Plattformen för Preklinisk PET-MRI, beläget i MTC-huset och hjärtat av Uppsala Science Park. Vid infrastrukturen, en nationellt tillgänglig facilitet – huvudsakligen finansierad av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci med strategiska bidrag från KAW och SciLifeLab – välkomnas förstärkningen av maskinparken med öppna armar.

– Kärnan i vår verksamhet är att överbrygga spannet mellan grundforskning och klinisk tillämpning, och utöver β-eye scannerns tekniska prestanda har processen ytterligare stärkt vår sammanlänkande position mellan universitet och sjukhus. Just nu överser vi strategier för fler gemensamma ansökningar, vilket inom överskådlig framtid kan lyfta Uppsalas PET-verksamhet till helt nya nivåer, säger Sergio Estrada, föreståndare vid plattformen.

FAKTA

  • Den nya β-eye scannern effektiviserar utvecklingen av nya PET-spårmolekyler, vilka används vid klinisk diagnostik med positronemissionstomografi
  • Plattformen för Preklinisk PET-MRI erbjuder Positronemissionstomografi (PET), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), Magnetresonanstomografi (MRI) och Datortomografi (CT), vilka är metoder som används allt mer inom biomedicinsk forskning.
  • Olof Eriksson forskargrupp i Translationell avbildning med PET använder modern molekylär avbildningsteknik för att utöka vår förståelse för metabola sjukdomar och cancer.
  • Forskargruppen utvecklar även nya molekylära avbildningstekniker och erbjuder utbildning inom flera aspekter av radiofarmaceutisk utveckling.

MER INFORMATION

KONTAKT

Olof Eriksson, UniversitetslektorOlof Eriksson, Universitetslektor
Inst. för läkemedelskemi; Uppsala universitet
Olof.Eriksson@ilk.uu.se

Sergio Estrada, Föreståndare

Sergio Estrada, Föreståndare
PPP, Uppsala universitet
Sergio.Estrada@ilk.uu.se

Gunnar Antoni, AvdelningschefGunnar Antoni, Avdelningschef/Adj. Professor
PET Centrum, UAS/Uppsala universitet
Gunnar.Antoni@ilk.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2022-11-08