I fokus: Anna Simonsson • En alumn har hittat hem

2023-05-30

– Halvvägs till disputation är en fortsatt karriär inom akademin och Farmaceutiska fakulteten absolut ett attraktivt framtidsscenario, konstaterar Anna Simonsson, doktorand med fokus på att utveckla nya metoder att ta läkemedel till lungorna.

Anna Simonsson, Farmaceutiska fakulteten & SweDeliver
Anna Simonsson, Farmaceutiska fakulteten & SweDeliver

Möjligheten att inandas läkemedel är central för behandling av sjukdomar som astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och cystisk fibros. Samtidigt rymmer administrering av aktiva substanser till lungorna både många och stora utmaningar: Kraftigt begränsad partikelstorlek, starka bindningar och substansernas ytegenskaper ställer ständigt nya krav på vetenskapliga framsteg, och i projektet Adhesiva blandningar för inhalationspulver, utforskar Anna Simonsson, doktorand vid Uppsala universitet, nya metoder att optimera formuleringar för – som det benämns på fackspråk – Pulmonär läkemedelstillförsel.

– Vi vill öka möjligheten att med blandningar som förblir stabila hela vägen till exakt tidpunkt för upplösning och upptag administrera den optimala mängden farmaceutiska substanser till lungan. Att lyckas förutsätter kunskap om hur luftvägar, partiklar och flera andra faktorer interagerar, vilket i sin tur är direkt avgörande för om en behandling kommer att ge avsedd effekt. Uppnår vi det vi föresatt oss är jag övertygad om att vi kommer att tillföra viktig kunskap till både forskning och, i förlängningen, kliniskt användbara metoder.

Anna Simonsson erhöll sin apotekarexamen vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet 2015. Efter masterstudier i farmakognosi vid Londons UCL School of Pharmacy, följde uppdrag som Apotekschef i Norge och Sverige innan hon rekryterades till sin nuvarande doktorandtjänst vid professor Göran Alderborns forskningsmiljö i Läkemedelsteknik – en roll som även öppnat dörrarna till SweDeliver, det nationella kompetenscentret i läkemedelstillförsel.

Anna Simonsson, doktorand
Anna Simonsson, doktorand

– SweDeliver genererar stora värden för min forskarutbildning. Dels i form av industriella inspel på mitt arbete från mina två bihandledare vid AstraZeneca. Dels i det kontinuerliga utbytet mellan oss doktorander och postdocs inom centret. Här bidrar strukturen med tre vetenskapliga och ett fjärde, mer karriärinriktat arbetspaket, till att samtalen är ständigt relevanta för våra respektive projekt, samtidigt som vi även har tillfällen att mötas och jämföra erfarenheter en bit utanför den vardagliga boxen.

Enbart den senaste veckan har engagemanget i SweDeliver erbjudit en kväll i Apotekarsocietetens regi – där de juniora forskarna gavs tillfälle att möta och nätverka med representanter för forskningsinstitut och läkemedelsindustri – såväl som en heldagsretreat där doktorander och postdocs presenterade sina projekt för kompetenscentrets seniora medlemmar och företagspartners med vetenskaplig återkoppling i utbyte.

– Jag har nyligen publicerat min första artikel och räknar med att skicka in nästa manus under sensommaren. I höst deltar jag i premiäromgången av kursen Pharmaceutical Aerosols och går allt som jag hoppas får jag inom en nära framtid plats i SweDelivers mentorprogram. Så halvvägs till disputation kan jag bara beskriva min doktorandtid som en alltigenom positiv upplevelse, och som det ser ut just nu är en karriär inom akademin – och gärna vid Farmaceutiska fakulteten – absolut ett attraktivt framtidsscenario.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom pulmonär läkemedelstillförsel fokuserar på kontrollerad frisättning, löslighet och absorption av läkemedel i lungorna samt pulvermekanik hos adhesiva föreningar.
  • Arbetet bygger på den starka vetenskapliga kompetens kring partikelegenskaper som finns vid Uppsala universitets forskningsmiljö för farmaceutisk teknik och fysik.

MER INFORMATION

KONTAKT

Anna Simonsson, doktorand
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
anna.simonsson@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04