Forskare i fokus: Ann-Sofie Persson ska utforska utrymmet mellan läkemedelspartiklarna

2022-10-19

– Mitt arbete i SweDeliver har gett mig ett bredare perspektiv på läkemedeltillförsel, konstaterar Ann-Sofie Persson, forskare i läkemedelsteknik som förblivit delaktig i det Nationella kompetenscentret alltsedan 2017 års lansering av föregångaren Swedish Drug Delivery Forum.

Ann-Sofie Persson, forskare i läkemedelsteknik
Ann-Sofie Persson, forskare i läkemedelsteknik vid Uppsala universitet

– Med SweDeliver har Uppsala universitet skapat utrymme att bredda sin farmaceutiska forskning, vilket för mig öppnat möjligheten att arbeta i miljöer med koppling till både pulmonär och parenteral läkemedelstillförsel. Det genererar ett bredare perspektiv som jag hoppas att fler vid vårt kompetenscentrum får tillfälle till nu när pandemirestriktionerna äntligen lyfts, säger Ann-Sofie Persson, forskare i läkemedelsteknik vid SweDeliver och Institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

I sitt projekt ska Ann-Sofie Persson med hjälp av lågvinkelröntgenspridning studera bland annat mikrostrukturer hos pulver och i de adhesiva lager av läkemedelspartiklar hos adhesiva blandningar som ofta används för administrering av läkemedel till lunga. På sikt ska resultaten bidra till ökad kunskap om hur packningsstrukturen i adhesiva lager påverkar läkemedelspartiklarnas dispergerbarhet från bärarpartiklarna vid inhalation.

Ann-Sofie Persson, SweDeliver
Ann-Sofie Persson, SweDeliver

– Lågvinkelröntgenspridning är en teknik vars kapacitet vid studier av farmaceutiska pulvermaterial ännu inte är helt kartlagd. Inom ramarna för mitt projekt ska vi därför testa om den är tillämpbar för mätning av interpartikulära porer i pulverbäddar. I väntan på att utrustningen ska bli körklar för studien har vi fokuserat på analys av komprimeringsegenskaper samt utveckling av en metod för prediktion av tabletterbarhet och kompakterbarhet hos pulver bestående av partiklar i storleksintervallet 3,5 till 203 mikrometer. I mars publicerade vi vår första artikel och räknar med att skicka in nästa manus redan innan årets slut.

Ann-Sofie Persson anslöt år 2008 som doktorand till Göran Frennings forskningsmiljö i Galenisk Farmaci. Efter disputation rekryterades hon som postdoc till Göran Alderborns forskargrupp där Ann-Sofie med tiden kom att ingå i Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), ursprunget till SweDeliver som år 2017 gav akademi och industri en gemensam plattform att med enad kraft befästa Sveriges redan framskjutna position inom läkemedelstillförsel.

– Såväl SDDF som SweDeliver är intressanta arenor att vara delaktig i. Framför allt ser jag stora värden i de nya karriärvägar som öppnas mellan universitet och läkemedelsföretag. Själv har jag med åren nått insikten att akademin och dess höjd för nyfikenhetsdriven forskning är rätt för mig, men under min doktorandtid hade jag tveklöst uppskattat alla de möjligheter som följer med till exempel SweDelivers Arbetspaket Utbildning och Karriärutveckling och dess nära koppling till industrin, konstaterar Ann-Sofie Persson.

FAKTA

  • SweDelivers forskning inom parenteral läkemedelstillförsel fokuserar på utveckling av nya formuleringar och förbättrade system för tillförsel av läkemedel via injektion.
  • SweDelivers forskning inom pulmonär läkemedelstillförsel fokuserar på kontrollerad frisättning, löslighet och absorption av läkemedel i lungorna samt pulvermekanik hos adhesiva föreningar.

MER INFORMATION

KONTAKT

Ann-Sofie Persson, ForskareAnn-Sofie Persson, Forskare
SweDeliver, Uppsala universitet
Ann-Sofie.Persson@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04