Minnesord över Ing-Marie Wieselgren (1958-2022)

2022-08-08

Psykiatrisamordnaren vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Ing-Marie Wieselgren, Uppsala, har avlidit i en ålder av 64 år. Ing-Marie lämnar ett tomrum efter sig som är svårt att fylla, och vi som hade förmånen att samarbeta med Ing-Marie minns henne med tacksamhet.

Ing-Marie Wieselgren (1958-2022)
Ing-Marie Wieselgren (1958-2022)

Ing-Marie Wieselgren utsattes under sina aktiva uppdrag i Almedalen för ett brutalt och ofattbart överfall som medförde en svår upplevelse för efterlämnad familj – maken Donald, barnen Sara, Cane, Arvid och Herman med familjer – men också för många därutöver, inte minst vi som är aktiva i U-FOLD vid Uppsala universitet med samarbetspartners.

I de stora projekt som Ing-Marie initierat under sin roll vid SKR har U-FOLD funnits med i flera. Senast i den kraftsamling med inriktning på psykisk hälsa som hon initierade för några år sedan. U-FOLD involverades i en arena inriktad på droger vid psykisk ohälsa. Under det gångna decenniet har Ing-Marie deltagit i många U-FOLD-seminarier i Almedalen. Hon har med stort engagemang och entusiasm delgivit kunskap i aktuella ämnen. Innan överfallet i Visby deltog hon i ett seminarium om implementering av psykisk samsjuklighet vid behandling av drogberoende.

Ing-Marie fick sin läkarutbildning vid Uppsala universitet och kunde sedan disputera på en avhandling om prognostiska faktorer vid psykossjukdomar år 1995. Redan då kom hon i kontakt med universitetets beroendeforskning. Från 1997 och framåt var hon ansvarig för ett specialteam på Akademiska sjukhuset för ungdomar med psykos och därpå klinikchef och verksamhetschef vid psykos och rehabiliteringskliniken vid Akademiska sjukhuset.

Från 2007 var Ing-Marie projektchef och samordnare inom psykiatriområdet vid Sveriges Kommuner och Landsting. Hennes engagemang och medkänsla för personer som drabbats av psykiska sjukdomar var imponerande och den trygga balans hon hade i sitt inre uppskattades av många. Inte minst hos de som tagit del av hennes framträdanden i talarstolen men också i det hon förmedlat medialt, t ex i Sveriges Radios programserie Tankar för dagen. Vi kommer inom en oöverskådlig framtid känna saknad av den inspirationskälla som Ing-Marie bidrog med men också stor tacksamhet för det hon fått betyda för så många i hela vårt land.

Fred Nyberg, seniorprofessor
U-FOLD, Uppsala universitet
Fred.Nyberg@farmbio.uu.se

Foto: Thomas Henriksson

Nytt vid fakulteten

Senast uppdaterad: 2024-04-04