Farmaceutiska fakultetens fristående kurser

Välkommen att ta del av Farmaceutiska fakultetens fristående kursutbud. Här hittar du allt från nya spännande möjligheter till aktuella utmaningar för vårt samhälle och flera återkommande favoriter. Kontakta oss gärna med frågor om vårt utbud eller förslag på framtida kurser.

Klinisk prövningsmetodik (7,5 hp)

Klinisk prövningsmetodik är en fristående kurs i ett högaktuellt område med stor efterfrågan på farmaceutisk kompetens. Via workshops och föreläsningar får du en dagsaktuell inblick i planering, design och utförande av studier av potentiella läkemedels säkerhet och effektivitet. Du möter ledande forskare, experter vid kontraktsforskningsföretag och representanter för myndigheter.

Kursen vänder sig till dig som är student eller yrkesverksam med intresse av kliniska prövningar. Vi ger kursen i Uppsala med inslag av digitala moment.

Presentation av  kursen

Läs mer & Ansök

Klinisk prövningsmetodik (7,5 hp)

Läkemedel i miljön (7,5 hp)

Läkemedel i miljön är en ny kurs i ett högaktuellt område som kräver stora insatser av alla aktörer. Genom att nå fiskar och vattenlevande djur kan läkemedel påverka hela ekosystem. Antibiotika som hamnar i naturen får allvarliga konsekvenser för både miljö och hälsa. Med föreläsningar, workshops och studiebesök belyser vi miljörelaterade läkemedelsutmaningar, hela vägen från produktion till användning, spridning, vattenrening och kassation.

Kursen ger dig kunskaper inom ämnet och tillfällen att bygga nätverk inom läkemedelsindustrin, apoteksbranschen, myndigheter och Sveriges regioner. För behörighet krävs 150 hp i relevanta ämnen.

Presentation av kursen

Läs mer & Ansök

Introduktion till nanomedicin (7,5 hp)

Välkommen till en kurs med fokus på hur nanoteknik kan tillämpas inom hälso- och sjukvård. Ett snabbt växande forskningsfält som öppnar nya möjligheter till diagnos och behandling, bland annat via effektiv tillförsel och målstyrning av läkemedel som baseras på patientens unika genetiska profil.

Kursen ger dig kunskap om grundläggande principer för aktiv och passiv målstyrning till och upptag av nanopartiklar i kroppens celler och vävnad. Du lär dig även om toxiska, farmakokinetiska och regulatoriska aspekter av nanomaterial i biomedicinska användningar. För behörighet krävs 150 hp, varav minst 15 hp i fysikalisk kemi och galenisk farmaci.

Presentation av kursen

Läs mer & Ansök

Introduktion till nanomedicin 2021/2022 (7,5 hp)

Biologiska läkemedel (7,5 hp)

De biologiska läkemedlen är på stark frammarsch och beräknas de kommande åren utgöra över en tredjedel av alla nya läkemedel. Gemensamt för dessa är att de innehåller substanser som härstammar från en biologisk källa och har en mätbar biologisk aktivitet. I denna kurs sätter vi fokus på hur antikroppar (proteiner) kan användas som läkemedel.

Kursen ger dig kunskap i design av antikroppar i syfte att förbättra behandling av en viss sjukdom. Vi belyser också hur proteinläkemedel används idag och arbetet med att förbättra deras funktionalitet för framtida terapiområden. För behörighet krävs 150 hp i relevanta ämnen samt minst 5 hp i immunologi.

Presentation av kursen

Läs mer & Ansök

Biologiska läkemedel

Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling (7,5 hp)

I den här kursen studerar du utveckling av biologiska läkemedel och design av experiment som förutsäger den effekt som kan förväntas av potentiella läkemedel. Du fokuserar också på utformning av diagnostiska verktyg som identifierar rätt patientgrupper. I kursplanen ryms även tumörer och autoimmuna sjukdomar som mål för biologiska läkemedel samt områdets hälsoekonomiska aspekter.

Kursen ger dig kunskap om utveckling av proteinbaserade biologiska läkemedel och processen som följer då ett designförslag är utformat. För behörighet krävs 150 hp, varav 90 hp i relevanta ämnen och minst 7,5 p i biologiska läkemedel.

Läs mer & Ansök

Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling 2021/2022 (7,5 hp)

Patientcentrerad läkemedelsformulering (7,5 hp)

I denna kurs studerar du hur individanpassad och målstyrd läkemedelsbehandling möjliggörs av de fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska förändringar som kan uppstå vid sjukdom. Du lär dig också om fysiologiskt initierade frisättningsprinciper för användbara läkemedel liksom hur upptagning i celler kan stimuleras.

Kursen ger dig förståelse för olika typer av kontrollerad, målstyrd och selektiv läkemedelsfrisättning. Du får också kunskap om nya formuleringsteknologier, 3D printing av läkemedelsberedningar och kontinuerlig tillverkning. För behörighet krävs 150 hp, varav minst 15 hp i galenisk farmaci och farmakokinetik.

Presentation av kursen

Läs mer & Ansök

Patientcentrerad läkemedelsformulering 2021/2022 (7,5 hp)

Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning (7,5 hp)

Att få patienter att ta sina läkemedel på rätt sätt är en av vårdens största och äldsta utmaningar. I den här kursen deltar du i studiebesök och undervisning med fokus på vad som påverkar läkemedelsanvändning och specifika patienters följsamhet till ordinationer. Vi diskuterar även metoder för att beskriva, analysera, förstå och förbättra läkemedelsanvändningen i samhället.

Kursen ger dig kunskap om forskningsmetoder för uppföljning av hur läkemedel förskrivs i vården, hämtas ut på apotek och används i samhället. För behörighet krävs 150 hp, varav minst 7,5 hp i läkemedelsepidemiologi.

Läs mer & Ansök

Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning 2021/2022 (7,5 hp)

Datorbaserad farmaceutisk modellering (7,5 hp)

I den här kursen studerar du simulerings- och modelleringstekniker och hur de används i utveckling av läkemedel. Vi fokuserar också på hur datorbaserade metoder används för design av och förståelse för fungerande farmaceutiska formuleringar, i synnerhet biologiska läkemedel.

Kursen ger dig insikt i fysikaliskt baserad simulerings- och modelleringsmetodik, applicerbar på farmaceutiska och biologiska problem. Du lär dig även om skillnader och likheter mellan modellerings- och simuleringstekniker. För behörighet krävs 150 hp i relevanta ämnen, varav minst 6.5 hp fysikalisk kemi.

Presentation av kursen

Läs mer & Ansök

Datorbaserad farmaceutisk modellering 2021/2022 (7,5 hp)

Läkemedel vid graviditet och amning (7,5 hp)

Välkommen till en kurs med fokus på de frågeställningar som uppstår då en kvinna behöver använda läkemedel vid graviditet och amning. Det är en speciell situation där risker måste vägas mot läkemedelsbehov: Vad kan hända med mor och barn om en sjukdom inte behandlas? Och vilka risker löper barnet om läkemedlet används?

Kursen ger dig kunskap om nytta och riskbedömning av läkemedel under graviditet och amning, liksom tester av nya substanser och övervakning av godkända läkemedel. För behörighet krävs 150 hp i relevanta ämnen.

Presentation av kursen

Läs mer & Ansök

Ansök till kurs Läkemedel vid graviditet och amning 2021/2022 (7,5 hp)

Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans (7,5 hp)

Välkommen till en introduktionskurs till principer för preklinisk toxicitetstestning och farmakovigilans. Här fokuserar du på principer för Mekanismer för toxicitet och biverkningar, Fas 1 kliniska prövningar och Läkemedelsindragningar. Vi diskuterar även säkerhet för läkemedelskandidater och läkemedel baserade på toxikologiska tester, kliniska studier och allmän användning.

Kursen ger dig insikt om utvärdering av läkemedelskandidater, nytta och riskbedömning av läkemedel samt ökad säkerhet vid användning. Kursen är för dig som vill arbeta med preklinisk toxicitetstestning eller biverkningsrapportering och läkemedelssäkerhet. För behörighet krävs 180 hp i relevanta ämnen.

Läs mer & Ansök

Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans

Avancerade principer för läkemedelsformulering (7,5 hp)

I den här kursen studerar du hur barriäregenskaper, transportproteiner och enzymer relaterar till administration av läkemedel via olika vägar. Du lär dig också om intracellulär läkemedelstillförsel, subcellulär distribution och val av formulering för att korsa biologiska barriärer.

Kursen ger dig ökad förståelse för läkemedels molekylegenskaper och hur de påverkar val av formulering och administrationsväg. Du lär dig också om hur farmakokinetiska och farmakodynamiska modeller används för prediktion av läkemedels biotillgänglighet och effekt för olika administrationsvägar. För behörighet krävs 150 hp, varav minst 15 hp i galenisk farmaci och farmakokinetik.

Läs mer & Ansök

Avancerade principer för läkemedelsformulering 2021/2022

Våra fristående kurser

Artificiell intelligens inom läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes, 15 hp

Avancerade principer för läkemedelsformulering, 7,5 hp

Biokemiska mekanismer för genreglering, 7,5 hp

Biologiska läkemedel, 7,5 hp

Biologiska läkemedel I, 7,5 hp

Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Datorbaserad farmaceutisk modellering, 7,5 hp

Extemporetillverkning av läkemedel, 7,5 hp

Farmaceutisk bioinformatik, 7,5 hp

Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys, 7,5 hp

Farmaceutisk proteinläkemedelsutveckling, 7,5 hp

Farmakognosi, 6 hp

Farmakognosi B, 15 hp

Farmakognostisk forskningsmetodik, 30 hp

Farmakokinetik, 7,5 hp

Farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel, 7,5 hp

Farmakoterapi, 6 hp

Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning, 7,5 hp

Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning, 7,5 hp

Fördjupad farmakoterapi, 7,5 hp

Fördjupningsprojekt i farmakoterapi, 30 hp

Global farmaci, 7,5 hp

Grundläggande farmakologi, 15 hp

Introduktion till nanomedicin, 7,5 hp

Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap, 7,5 hp

Klinikorienterad farmaci, 7,5 hp

Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, 7,5 hp

Klinisk prövningsmetodik, 7,5 hp

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen, 100 hp

Laboratorieautomation i biovetenskap, 7,5 hp

Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp

Läkemedel i miljön, 7,5 hp

Läkemedel och äldre, 7,5 hp

Läkemedel vid graviditet och amning, 7,5 hp

Läkemedelsformulering, 7,5 hp

Läkemedelskemi, 7,5 hp

Läkemedelsmissbruk och beroendelära, 7,5 hp

Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans, 7,5 hp

Läkemedelsutveckling, 7,5 hp

 Missbruk och beroende, 7,5 hp

Modeller för biologiska system, 7,5 hp

Molecular imaging med fokus på PET, 7,5 hp

Molekylär biofarmaci, 7,5 hp

Molekylär fysikalisk farmaci, 7,5 hp

Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering, 7,5 hp

Neurofarmakologi, 7,5 hp

Patientcentrerad läkemedelsformulering, 7,5 hp

Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7,5 hp

Produktion av biologiska läkemedel, 7,5 hp

Proteomik för läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Sjukvårdsfarmaci, 7,5 hp

Tillämpad farmaceutisk bioinformatik, 5 hp

Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik, 5 hp

Tillämpad läkemedelsanalys, 7,5 hp

Toxikologi, 7,5 hp

Senast uppdaterad: 2023-09-14