Analytisk farmaceutisk kemi

Vår forskning rör främst bioanalys - bestämning av läkemedel och metaboliter i biologiska system - med ett särskilt fokus på separationsmetoder (UHPLC, SFC, CE) kopplade till masspektrometri (Q-TOF MS, QqQ MS).

Forskningsfokus

Kemisk analys är en central del av många andra discipliner inom livsvetenskaperna. Som exempel kan nämnas att kemiska analysdata av hög kvalitet ofta är en förutsättning för beräkning av farmakokinetiska parametrar, som grund för kliniska diagnoser, toxikologiska bedömningar och rättsmedicinska slutsatser. Inom farmaceutisk utveckling krävs kemisk analys för bestämning av bl.a. kemisk struktur, renhet och stabilitet.     

Inom det akademiska ämnet analytisk farmaceutisk kemi görs grundläggande studier av de kemiska analysprinciperna i syfte att få en ökad förståelse för relevanta fysikalisk-kemiska mekanismer. Dessa kunskaper används för att på ett rationellt sätt kunna utveckla känsligare och mer selektiva analysmetoder för komplexa provmaterial. Metoderna används sedan i tvärvetenskapliga samarbetsprojekt där den kemiska analysen är en central del av kunskapsinhämtningen.

Det finns idag tre huvudsakliga forskningsinriktningar inom vår forskargrupp, alla med tvärvetenskaplig karaktär:

  • Metabolomik
  • Läkemedelsmetabolism och dopningskontroll
  • Läkemedel i miljön
Illustration: samling av prover för analys

Gruppfotografi

Gruppfoto, maj 2019.

Senast uppdaterad: 2022-12-16