Läkemedelsanalys

Vår forskning är främst fokuserad på bioanalys; bestämning av läkemedel och metaboliter i biologiska system.

Forskningsfokus

Forskningen vid avdelningen för analytisk farmaceutisk kemi vid institutionen för medicinsk kemi är inriktad på separationsvetenskap och masspektrometri. Analyserna av intresse är läkemedel och deras nedbrytningsprodukter och metaboliter inklusive kolhydrater, peptider, proteiner, aminosyror såväl som andra små molekyler.
Forskningen är indelad i två viktiga områden: läkemedelsanalys och bioanalys. Under de senaste åren har stor vikt skett från läkemedelsanalys till bioanalys.
Bioanalys är den subdisciplin av analytisk kemi som täcker bestämningen av droger och deras metaboliter i biologiska system. Forskningen vid avdelningen för analytisk farmaceutisk kemi inom detta område omfattar undersökning av läkemedlets metaboliska mönster i in vivo-system (dvs. human, häst), kiral och achiral analys av läkemedel i vattenmiljön, användning av in vitro-system för produktion av metaboliter samt metabolomics studier i samband med sjukdomar och näring.
Vätskekromatografi kopplad till högupplösande masspektrometri (LC-MS) och NMR-spektroskopi är de viktigaste teknikerna som används inom projekten inom bioanalysfältet.